1 อธิบดีกรมการปกครอง m03000001@dopa.go.th Director General of Department of Province Administrator
2 รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป   m03000002@dopa.go.th Deputy Director General for Integration Enhancement Affairs
3 รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง      m03000003@dopa.go.th Deputy Director General for Security Affairs
4 รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารงานปกครอง      m03000004@dopa.go.th Deputy Director General for General Administrator
5  ผอ. กองคลัง m03030001@dopa.go.th Director of Finance Division
6  ผอ. กองการเจ้าหน้าที่ m03020001@dopa.go.th Director of Personal Division
7  ผอ. กองการสื่อสาร m03040001@dopa.go.th Director of Communication Division
8  ผอ. กองวิชาการและแผนงาน m03050001@dopa.go.th Director of Planing Division 
9  ผอ. กองตรวจสอบระบบบัญชี m03130001@dopa.go.th Director of Audit Division
10 สำนักเลขานุกรมการปกครอง m03010001@dopa.go.th Secretary to the Department of Provincial Administrator
11 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย m03169001@dopa.go.th Law Senior Specialist
12 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน m03159001@dopa.go.th Security Affairs Senior Specialist
13  หน. สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง m03120001@dopa.go.th Office of General Inspectors  
14 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 1 m03120011@dopa.go.th General Inspectors area 01
15 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 2 m03120021@dopa.go.th General Inspectors area 02
16 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 3 m03120031@dopa.go.th General Inspectors area 03
17 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 4 m03120041@dopa.go.th General Inspectors area 04
18 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 5 m03120051@dopa.go.th General Inspectors area 05
19 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 6 m03120061@dopa.go.th General Inspectors area 06
20 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 7 m03120071@dopa.go.th General Inspectors area 07
21 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 9 m03120091@dopa.go.th General Inspectors area 08
22 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 8 m03120081@dopa.go.th General Inspectors area 09
23 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 10 m03120101@dopa.go.th General Inspectors area 10
24 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 12 m03120121@dopa.go.th General Inspectors area 11
25 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 11 m03120111@dopa.go.th General Inspectors area 12
26 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 14 m03120141@dopa.go.th General Inspectors area 13
27 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 13 m03120131@dopa.go.th General Inspectors area 14
28 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 15 m03120151@dopa.go.th General Inspectors area 15
29 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 17 m03120171@dopa.go.th General Inspectors area 16
30 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 16 m03120161@dopa.go.th General Inspectors area 17
31 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 18 m03120181@dopa.go.th General Inspectors area 18
32 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 19 m03120191@dopa.go.th General Inspectors area 19
33  อธิการวิทยาลัยการปกครอง m03060001@dopa.go.th Administration Development 
34  รองอธิการวิทยาลัยการปกครองกลุ่มงานบริหารทั่วไป m03060002@dopa.go.th General Administration Group
35  รองอธิการวิทยาลัยการปกครองกลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม m03060003@dopa.go.th Training Administration Group 
36  รองอธิการวิทยาลัยการปกครองศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม m03060004@dopa.go.th Training Technology Center
37  รองอธิการวิทยาลัยการปกครองกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร m03060005@dopa.go.th Research and Training Couse Development Group
38  รองอธิการวิทยาลัยการปกครองกลุ่มงานวางแผนการฝึกอบรม m03060007@dopa.go.th Planning for Training Course Group 
39  รองอธิการวิทยาลัยการปกครองกลุ่มศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคกลาง m03060008@dopa.go.th Central Region Campus
40  รองอธิการวิทยาลัยการปกครองกลุ่มศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ m03060009@dopa.go.th Northern Region Campus
41  รองอธิการวิทยาลัยการปกครองกลุ่มศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ m03060010@dopa.go.th Southern Region Campus
42 ผอ.โรงเรียนนายอำเภอ m03060101@dopa.go.th Chief District Officer School
43 ผอ.โรงเรียนปลัดอำเภอ m03060201@dopa.go.th Assistant Chief District Officer School
44 ผอ.โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง m03060301@dopa.go.th District Officer School
45 ผอ.โรงเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้าน m03060401@dopa.go.th Subdistrict and Village Headmen School
46 ผอ.โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง m03060501@dopa.go.th Investigation School
47 ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม m03060601@dopa.go.th Training Technology Center
48  หัวหน้าสำนักอธิการวิทยาลัยการปกครอง m03060701@dopa.go.th Chief of the Rector's Officer
49   - วิทยาลัยการปกครอง m03060000@dopa.go.th Administration Development 
50  ผอ. สำนักบริหารการทะเบียน m03090001@dopa.go.th Registration Administration Bureau 
51  ผอ. ส่วนการทะเบียนราษฎร m03091001@dopa.go.th Civil Registration Division
52  ผอ. ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน m03092001@dopa.go.th Identification Card Division 
53  ผอ. ส่วนการทะเบียนทั่วไป m03093001@dopa.go.th General Registration Division 
54  ผอ. ส่วนการส่งเสริมการทะเบียนและบัตร m03094001@dopa.go.th Registration and Identification Card Promotion Division
55  ผอ. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน m03095001@dopa.go.th Technology Administration and Development Division
56  ผอ. สำนักการสอบสวนและนิติการ m03070001@dopa.go.th Investigation and Legal Affairs Bureau
57  ผอ. ส่วนการสอบสวนคดีอาญา m03071001@dopa.go.th Criminal Investigation Division 
58  ผอ. ส่วนอำนวยความเป็นธรรม m03072001@dopa.go.th Justice Enhancement Division 
59  ผอ. ส่วนงานนิติการ m03073001@dopa.go.th Legal Affairs Division
60  ผอ. ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 m03074001@dopa.go.th Order Maintenance Division
61  ผอ. สำนักบริหารการปกครองท้องที่ m03100001@dopa.go.th Provincial Administration Bureau 
62  ผอ. ส่วนระบบการปกครองท้องที่ m03101001@dopa.go.th Provincial Administration System Division 
63  ผอ. ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน m03102001@dopa.go.th Subdistrict and Village Headmen Administration Division
64  ผอ. ส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ m03103001@dopa.go.th Provincial Administration Development and Promotion Division
65  ผอ. ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง m03104001@dopa.go.th Politics and Election Division
66  ผอ.สำนักกิจการความมั่นคงภายใน m03080001@dopa.go.th Internal Security Affairs Bureau
67  ผอ. ส่วนการข่าว m03081001@dopa.go.th Intelligence Division
68  ผอ. ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ m03082001@dopa.go.th Border and Displaced Person Affairs Division
69  ผอ. ส่วนกิจการมวลชน m03083001@dopa.go.th Mass Affairs Division
70  ผอ. ส่วนประสานราชการ m03084001@dopa.go.th Government Affairs Coordination Division
71  ผอ. สำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน m03110001@dopa.go.th Territorial Defense Volunteers Administration Bureau
72  ผอ. ส่วนยุทธการและการข่าว m03111001@dopa.go.th Operation and Intelligence Division
73  ผอ. ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง m03112001@dopa.go.th Personnel and Logistics Division 
74  ผอ. ส่วนปฏิบัติการพิเศษ m03113001@dopa.go.th Special Operation Division
75  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร m03149001@dopa.go.th Administration System Development Group
76  ผอ. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง m03179001@dopa.go.th Information Center for Administrative Development
77 หัวหน้าศูนย์ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร) m00010001@dopa.go.th Regional Registration Administration Center 1
78 หัวหน้าศูนย์ภาค 2 (ชลบุรี) m00020001@dopa.go.th Regional Registration Administration Center 2
79 หัวหน้าศูนย์ภาค 3 (นครราชสีมา) m00030001@dopa.go.th Regional Registration Administration Center 3
80 หัวหน้าศูนย์ภาค 4 (อุดรธานี) m00040001@dopa.go.th Regional Registration Administration Center 4
81 หัวหน้าศูนย์ภาค 5 (เชียงใหม่) m00050001@dopa.go.th Regional Registration Administration Center 5
82 หัวหน้าศูนย์ภาค 6 (พิษณุโลก) m00060001@dopa.go.th Regional Registration Administration Center 6
83 หัวหน้าศูนย์ภาค 7 (นครปฐม) m00070001@dopa.go.th Regional Registration Administration Center 7
84 หัวหน้าศูนย์ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) m00080001@dopa.go.th Regional Registration Administration Center 8
85 หัวหน้าศูนย์ภาค 9 (สงขลา) m00090001@dopa.go.th Regional Registration Administration Center 9
86 หัวหน้าศูนย์ประมวลผลข้อมูลกลาง m00100001@dopa.go.th Chief Of Data Processing Center
87 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ m81000001@dopa.go.th Governor of Krabi
88 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ m81001001@dopa.go.th Vice Governor of Krabi
89 ปลัดจังหวัดกระบี่ m81000010@dopa.go.th Deputy Governor of Krabi
90 จ่าจังหวัดกระบี่ m81000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group of Krabi
91 ป้องกันจังหวัดกระบี่ m81000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group of Krabi
92 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ m81000013@dopa.go.th General Inspectors of Krabi
93 เสมียนตราจังหวัดกระบี่ m81000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group of Krabi
94 นายอำเภอเมืองกระบี่ m81010001@dopa.go.th Chief District Officer of Mueang Krabi
95 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองกระบี่ m81010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Mueang Krabi
96 นายอำเภอเขาพนม m81020001@dopa.go.th Chief District Officer of Khao Phanom
97 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขาพนม m81020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section  of Khao Phanom
98 นายอำเภอเกาะลันตา m81030001@dopa.go.th Chief District Officer of Ko Lanta
99 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเกาะลันตา m81030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Ko Lanta
100 นายอำเภอคลองท่อม m81040001@dopa.go.th Chief District Officer of Khlong Thom
101 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคลองท่อม m81040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Khlong Thom
102 นายอำเภออ่าวลึก m81050001@dopa.go.th Chief District Officer of Ao Luek
103 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภออ่าวลึก m81050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Ao Luek
104 นายอำเภอปลายพระยา m81060001@dopa.go.th Chief District Officer of Plai Phraya
105 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปลายพระยา m81060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Plai Phraya
106 นายอำเภอลำทับ m81070001@dopa.go.th Chief District Officer of Lam Thap
107 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลำทับ m81070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Lam Thap
108 นายอำเภอเหนือคลอง m81080001@dopa.go.th Chief District Officer of Nuea Khlong
109 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเหนือคลอง m81080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Nuea Khlong
110 ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ m81990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality of Krabi
111 หัวหนัาฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองกระบี่ m81990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality of Krabi
112 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี m71000001@dopa.go.th Governor of Kanchanaburi
113 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี m71001001@dopa.go.th Vice Governor of Kanchanaburi
114 ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี m71000010@dopa.go.th Deputy Governor  of Kanchanaburi
115 จ่าจังหวัดกาญจนบุรี m71000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group of Kanchanaburi
116 ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี m71000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group of Kanchanaburi
117 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี m71000013@dopa.go.th General Inspectors of Kanchanaburi
118 เสมียนตราจังหวัดกาญจนบุรี m71000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group of Kanchanaburi
119 นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี m71010001@dopa.go.th Chief District Officer of Mueang Kanchanaburi
120 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี m71010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Mueang Kanchanaburi
121 นายอำเภอไทรโยค m71020001@dopa.go.th Chief District Officer of Sai Yok
122 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอไทรโยค m71020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Sai Yok
123 นายอำเภอบ่อพลอย m71030001@dopa.go.th Chief District Officer of Bo Phloi
124 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ่อพลอย m71030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Bo Phloi
125 นายอำเภอศรีสวัสดิ์ m71040001@dopa.go.th Chief District Officer of Si Sawat
126 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีสวัสดิ์ m71040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Si Sawat
127 นายอำเภอท่ามะกา m71050001@dopa.go.th Chief District Officer of Tha Maka
128 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่ามะกา m71050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Tha Maka
129 นายอำเภอท่าม่วง m71060001@dopa.go.th Chief District Officer of Tha Muang
130 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าม่วง m71060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Tha Muang
131 นายอำเภอทองผาภูมิ m71070001@dopa.go.th Chief District Officer of Thong Pha Phum
132 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทองผาภูมิ m71070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Thong Pha Phum
133 นายอำเภอสังขละบุรี m71080001@dopa.go.th Chief District Officer of Sangkhla Buri
134 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสังขละบุรี m71080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Sangkhla Buri
135 นายอำเภอพนมทวน m71090001@dopa.go.th Chief District Officer of Phanom Thuan
136 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพนมทวน m71090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Phanom Thuan
137 นายอำเภอเลาขวัญ m71100001@dopa.go.th Chief District Officer of Lao Khwan
138 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเลาขวัญ m71100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Lao Khwan
139 นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย m71110001@dopa.go.th Chief District Officer of Dan Makham Tia
140 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย m71110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Dan Makham Tia
141 นายอำเภอหนองปรือ m71120001@dopa.go.th Chief District Officer of Nong Prue
142 นายอำเภอห้วยกระเจา m71130001@dopa.go.th Chief District Officer of Huai Krachao
143 ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น m71980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
144 ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี m71990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality of Kanchanaburi
145 หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองกาญจนบุรี m71990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality of Kanchanaburi
146 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ m46000001@dopa.go.th Governor of Kalasin
147 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ m46001001@dopa.go.th Vice Governor of Kalasin
148 ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ m46000010@dopa.go.th Deputy Governor of Kalasin
149 จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ m46000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group of Kalasin
150 ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ m46000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group of Kalasin
151 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ m46000013@dopa.go.th General Inspectors of Kalasin
152 เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์ m46000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group of Kalasin
153 นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ m46010001@dopa.go.th Chief District Officer of Mueang Kalasin
154 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ m46010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Mueang Kalasin
155 นายอำเภอนามน m46020001@dopa.go.th Chief District Officer of Na Mon
156 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนามน m46020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Na Mon
157 นายอำเภอกมลาไสย m46030001@dopa.go.th Chief District Officer of Kamalasai
158 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกมลาไสย m46030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Kamalasai
159 นายอำเภอร่องคำ m46040001@dopa.go.th Chief District Officer of Rong Kham
160 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอร่องคำ m46040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Rong Kham
161 นายอำเภอกุฉินารายณ์ m46050001@dopa.go.th Chief District Officer of Kuchinarai
162 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกุฉินารายณ์ m46050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Kuchinarai
163 นายอำเภอเขาวง m46060001@dopa.go.th Chief District Officer of Khao Wong
164 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขาวง m46060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Khao Wong
165 นายอำเภอยางตลาด m46070001@dopa.go.th Chief District Officer of Yang Talat
166 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอยางตลาด m46070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Yang Talat
167 นายอำเภอห้วยเม็ก m46080001@dopa.go.th Chief District Officer of Huai Mek
168 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอห้วยเม็ก m46080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Huai Mek
169 นายอำเภอสหัสขันธ์ m46090001@dopa.go.th Chief District Officer of Sahatsakhan
170 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสหัสขันธ์ m46090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Sahatsakhan
171 นายอำเภอคำม่วง m46100001@dopa.go.th Chief District Officer of Kham Muang
172 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคำม่วง m46100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Kham Muang
173 นายอำเภอท่าคันโท m46110001@dopa.go.th Chief District Officer of Tha Khantho
174 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าคันโท m46110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Tha Khantho
175 นายอำเภอหนองกุงศรี m46120001@dopa.go.th Chief District Officer of Nong Kung Si
176 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองกุงศรี m46120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Nong Kung Si
177 นายอำเภอสมเด็จ m46130001@dopa.go.th Chief District Officer of Somdet
178 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสมเด็จ m46130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Somdet
179 นายอำเภอห้วยผึ้ง m46140001@dopa.go.th Chief District Officer of Huai Phueng
180 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอห้วยผึ้ง m46140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Huai Phueng
181 นายอำเภอสามชัย m46150001@dopa.go.th Chief District Officer of Sam Chai
182 นายอำเภอนาคู m46160001@dopa.go.th Chief District Officer of Na khu
183 นายอำเภอดอนจาน m46170001@dopa.go.th Chief District Officer of Don Chan
184 นายอำเภอฆ้องชัย m46180001@dopa.go.th Chief District Officer of Khong Chai
185 ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ m46990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality of Kalasin
186 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ m46990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality of Kalasin
187 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร m62000001@dopa.go.th Governor of Kamphaeng Phet
188 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร m62001001@dopa.go.th Vice Governor of Kamphaeng Phet
189 ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร m62000010@dopa.go.th Deputy Governor of Kamphaeng Phet
190 จ่าจังหวัดกำแพงเพชร m62000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group of Kamphaeng Phet
191 ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร m62000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group of Kamphaeng Phet
192 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร m62000013@dopa.go.th General Inspectors of Kamphaeng Phet
193 เสมียนตราจังหวัดกำแพงเพชร m62000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group of Kamphaeng Phet
194 นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร m62010001@dopa.go.th Chief District Officer of Mueang Kamphaeng Phet
195 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร m62010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Mueang Kamphaeng Phet
196 นายอำเภอไทรงาม m62020001@dopa.go.th Chief District Officer of Sai Ngam
197 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอไทรงาม m62020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Sai Ngam
198 นายอำเภอคลองลาน m62030001@dopa.go.th Chief District Officer of Khlong Lan
199 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคลองลาน m62030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Khlong Lan
200 นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี m62040001@dopa.go.th Chief District Officer of Khanu Woralaksaburi
201 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี m62040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Khanu Woralaksaburi
202 นายอำเภอคลองขลุง m62050001@dopa.go.th Chief District Officer of Khlong Khlung
203 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคลองขลุง m62050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Khlong Khlung
204 นายอำเภอพรานกระต่าย m62060001@dopa.go.th Chief District Officer of Phran Kratai
205 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพรานกระต่าย m62060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Phran Kratai
206 นายอำเภอลานกระบือ m62070001@dopa.go.th Chief District Officer of Lan Krabue
207 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลานกระบือ m62070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Lan Krabue
208 นายอำเภอทรายทองวัฒนา m62080001@dopa.go.th Chief District Officer of Sai Thong Watthana
209 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทรายทองวัฒนา m62080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Sai Thong Watthana
210 นายอำเภอปางศิลาทอง m62090001@dopa.go.th Chief District Officer of Pang Sila Thong
211 นายอำเภอบึงสามัคคี m62100001@dopa.go.th Chief District Officer of Bueng Samakkhi
212 นายอำเภอโกสัมพีนคร m62110001@dopa.go.th Chief District Officer of Kosamphi Nakhon
213 ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร m62990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality of Kamphaeng Phet
214 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองกำแพงเพชร m62990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality of Kamphaeng Phet
215 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น m40000001@dopa.go.th Governor of Khon Kaen
216 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น m40001001@dopa.go.th Vice Governor of Khon Kaen
217 ปลัดจังหวัดขอนแก่น m40000010@dopa.go.th Deputy Governor of Khon Kaen
218 จ่าจังหวัดขอนแก่น m40000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group of Khon Kaen
219 ป้องกันจังหวัดขอนแก่น m40000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group of Khon Kaen
220 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น m40000013@dopa.go.th General Inspectors of Khon Kaen
221 เสมียนตราจังหวัดขอนแก่น m40000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group of Khon Kaen
222 นายอำเภอเมืองขอนแก่น m40010001@dopa.go.th Chief District Officer of Mueang Khon Kaen
223 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองขอนแก่น m40010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Mueang Khon Kaen
224 นายอำเภอบ้านฝาง m40020001@dopa.go.th Chief District Officer of Ban Fang
225 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านฝาง m40020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Ban Fang
226 นายอำเภอพระยืน m40030001@dopa.go.th Chief District Officer of Phra Yuen
227 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพระยืน m40030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Phra Yuen
228 นายอำเภอหนองเรือ m40040001@dopa.go.th Chief District Officer of Nong Ruea
229 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองเรือ m40040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Nong Ruea
230 นายอำเภอชุมแพ m40050001@dopa.go.th Chief District Officer of Chum Phae
231 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชุมแพ m40050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section oe Chum Phae
232 นายอำเภอสีชมพู m40060001@dopa.go.th Chief District Officer of Si Chomphu
233 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสีชมพู m40060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Si Chomphu
234 นายอำเภอน้ำพอง m40070001@dopa.go.th Chief District Officer of Nam Phong
235 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอน้ำพอง m40070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Nam Phong
236 นายอำเภออุบลรัตน์ m40080001@dopa.go.th Chief District Officer of Ubolratana
237 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภออุบลรัตน์ m40080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Ubolratana
238 นายอำเภอกระนวน m40090001@dopa.go.th Chief District Officer of Kranuan
239 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกระนวน m40090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Kranuan
240 นายอำเภอบ้านไผ่ m40100001@dopa.go.th Chief District Officer of Ban Phai
241 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านไผ่ m40100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Ban Phai
242 นายอำเภอเปือยน้อย m40110001@dopa.go.th Chief District Officer of Pueai Noi
243 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเปือยน้อย m40110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Pueai Noi
244 นายอำเภอพล m40120001@dopa.go.th Chief District Officer of Phon
245 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพล m40120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Phon
246 นายอำเภอแวงใหญ่ m40130001@dopa.go.th Chief District Officer of Waeng Yai
247 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแวงใหญ่ m40130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Waeng Yai
248 นายอำเภอแวงน้อย m40140001@dopa.go.th Chief District Officer of Waeng Noi
249 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแวงน้อย m40140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Waeng Noi
250 นายอำเภอหนองสองห้อง m40150001@dopa.go.th Chief District Officer of Nong Song Hong
251 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองสองห้อง m40150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Nong Song Hong
252 นายอำเภอภูเวียง m40160001@dopa.go.th Chief District Officer of Phu Wiang
253 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภูเวียง m40160010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Phu Wiang
254 นายอำเภอมัญจาคีรี m40170001@dopa.go.th Chief District Officer of Mancha Khiri
255 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอมัญจาคีรี m40170010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Mancha Khiri
256 นายอำเภอชนบท m40180001@dopa.go.th Chief District Officer of Chonnabot
257 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชนบท m40180010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Chonnabot
258 นายอำเภอเขาสวนกวาง m40190001@dopa.go.th Chief District Officer of Khao Suan Kwang
259 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขาสวนกวาง m40190010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Khao Suan Kwang
260 นายอำเภอภูผาม่าน m40200001@dopa.go.th Chief District Officer of Phu Pha Man
261 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภูผาม่าน m40200010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Phu Pha Man
262 นายอำเภอซำสูง m40210001@dopa.go.th Chief District Officer of Sam Sung
263 นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย m40220001@dopa.go.th Chief District Officer of Khok Pho Chai
264 นายอำเภอหนองนาคำ m40230001@dopa.go.th Chief District Officer of Nong Na Kham
265 นายอำเภอบ้านแฮด m40240001@dopa.go.th Chief District Officer of Ban Haet
266 นายอำเภอโนนศิลา m40250001@dopa.go.th Chief District Officer of Non Sila
267 ปลัดเทศบาลตำบลชุมแพ m40960001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality of chumpae
268 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านไผ่ m40970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality of banpai
269 ปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล m40980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality of pon
270 ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น m40990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality of Khon Kaen
271 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลนครขอนแก่น m40990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality of Khon Kaen
272 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี m22000001@dopa.go.th Governor of Chanthaburi
273 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี m22001001@dopa.go.th Vice Governor of Chanthaburi
274 ปลัดจังหวัดจันทบุรี m22000010@dopa.go.th Deputy Governor of Chanthaburi
275 จ่าจังหวัดจันทบุรี m22000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group of Chanthaburi
276 ป้องกันจังหวัดจันทบุรี m22000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group of Chanthaburi
277 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี m22000013@dopa.go.th General Inspectors of Chanthaburi
278 เสมียนตราจังหวัดจันทบุรี m22000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group of Chanthaburi
279 นายอำเภอเมืองจันทบุรี m22010001@dopa.go.th Chief District Officer of Mueang Chanthaburi
280 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองจันทบุรี m22010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Mueang Chanthaburi
281 นายอำเภอขลุง m22020001@dopa.go.th Chief District Officer of Khlung
282 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอขลุง m22020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Khlung
283 นายอำเภอท่าใหม่ m22030001@dopa.go.th Chief District Officer of Tha Mai
284 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าใหม่ m22030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Tha Mai
285 นายอำเภอโป่งน้ำร้อน m22040001@dopa.go.th Chief District Officer of Pong Nam Ron
286 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโป่งน้ำร้อน m22040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Pong Nam Ron
287 นายอำเภอมะขาม m22050001@dopa.go.th Chief District Officer of Makham
288 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอมะขาม m22050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Makham
289 นายอำเภอแหลมสิงห์ m22060001@dopa.go.th Chief District Officer of Laem Sing
290 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแหลมสิงห์ m22060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Laem Sing
291 นายอำเภอสอยดาว ,m22070001@dopa.go.t Chief District Officer of Soi Dao
292 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสอยดาว ,m22070010@dopa.go.t Chief Of Registration And Identification Card Section of Soi Dao
293 นายอำเภอแก่งหางแมว m22080001@dopa.go.th Chief District Officer of Kaeng Hang Maeo
294 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแก่งหางแมว m22080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section of Kaeng Hang Maeo
295 นายอำเภอนายายอาม m22090001@dopa.go.th Chief District Officer of Na Yai Am
296 นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ m22100001@dopa.go.th Chief District Officer of Khao Khitchakut
297 ปลัดเทศบาลเมืองขลุง m22970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality of Khlung
298 ปลัดเทศบาลตำบลท่าใหม่ m22980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality of Tha Mai
299 ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี m22990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality of Mueang Chanthaburi
300 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองจันทบุรี m22990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality of Chanthaburi
301 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา m24000001@dopa.go.th Governor of Chachoengsao
302 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา m24001001@dopa.go.th Vice Governor of Chachoengsao
303 ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา m24000010@dopa.go.th Deputy Governor of Chachoengsao
304 จ่าจังหวัดฉะเชิงเทรา m24000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group of Chachoengsao
305 ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา m24000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group of Chachoengsao
306 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา m24000013@dopa.go.th General Inspectors of Chachoengsao
307 เสมียนตราจังหวัดฉะเชิงเทรา m24000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group of Chachoengsao
308 นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา m24010001@dopa.go.th Chief District Officer
309 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา m24010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
310 นายอำเภอบางคล้า m24020001@dopa.go.th Chief District Officer
311 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางคล้า m24020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
312 นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว m24030001@dopa.go.th Chief District Officer
313 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว m24030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
314 นายอำเภอบางปะกง m24040001@dopa.go.th Chief District Officer
315 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางปะกง m24040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
316 นายอำเภอบ้านโพธิ์ m24050001@dopa.go.th Chief District Officer
317 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านโพธิ์ m24050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
318 นายอำเภอพนมสารคาม m24060001@dopa.go.th Chief District Officer
319 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพนมสารคาม m24060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
320 นายอำเภอราชสาส์น m24070001@dopa.go.th Chief District Officer
321 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอราชสาส์น m24070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
322 นายอำเภอสนามชัยเขต m24080001@dopa.go.th Chief District Officer
323 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสนามชัยเขต m24080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
324 นายอำเภอแปลงยาว m24090001@dopa.go.th Chief District Officer
325 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแปลงยาว m24090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
326 นายอำเภอท่าตะเกียบ m24100001@dopa.go.th Chief District Officer
327 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าตะเกียบ m24100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
328 นายอำเภอคลองเขื่อน m24110001@dopa.go.th Chief District Officer
329 ปลัดเทศบาลตำบลบางคล้า m24980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
330 ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา m24990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
331 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา m24990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
332 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี m20000001@dopa.go.th Governor
333 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี m20001001@dopa.go.th Vice Governor
334 ปลัดจังหวัดชลบุรี m20000010@dopa.go.th Deputy Governor
335 จ่าจังหวัดชลบุรี m20000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
336 ป้องกันจังหวัดชลบุรี m20000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
337 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี m20000013@dopa.go.th General Inspectors 
338 เสมียนตราจังหวัดชลบุรี m20000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
339 นายอำเภอเมืองชลบุรี m20010001@dopa.go.th Chief District Officer
340 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองชลบุรี m20010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
341 นายอำเภอบ้านบึง m20020001@dopa.go.th Chief District Officer
342 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านบึง m20020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
343 นายอำเภอหนองใหญ่ m20030001@dopa.go.th Chief District Officer
344 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองใหญ่ m20030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
345 นายอำเภอบางละมุง m20040001@dopa.go.th Chief District Officer
346 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางละมุง m20040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
347 นายอำเภอพานทอง m20050001@dopa.go.th Chief District Officer
348 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพานทอง m20050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
349 นายอำเภอพนัสนิคม m20060001@dopa.go.th Chief District Officer
350 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพนัสนิคม m20060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
351 นายอำเภอศรีราชา m20070001@dopa.go.th Chief District Officer
352 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีราชา m20070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
353 นายอำเภอเกาะสีชัง m20080001@dopa.go.th Chief District Officer
354 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเกาะสีชัง m20080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
355 นายอำเภอสัตหีบ m20090001@dopa.go.th Chief District Officer
356 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสัตหีบ m20090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
357 นายอำเภอบ่อทอง m20100001@dopa.go.th Chief District Officer
358 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ่อทอง m20100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
359 นายอำเภอเกาะจันทร์ m20110001@dopa.go.th Chief District Officer
360 ปลัดเทศบาลตำบลแหลมฉบัง m20930001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
361 ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข m20940001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
362 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบึง m20950001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
363 ปลัดเมืองพัทยา m20960001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
364 ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา m20970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
365 ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม m20980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
366 ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี m20990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
367 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองชลบุรี m20990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
368 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท m18000001@dopa.go.th Governor
369 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท m18001001@dopa.go.th Vice Governor
370 ปลัดจังหวัดชัยนาท m18000010@dopa.go.th Deputy Governor
371 จ่าจังหวัดชัยนาท m18000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
372 ป้องกันจังหวัดชัยนาท m18000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
373 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท m18000013@dopa.go.th General Inspectors 
374 เสมียนตราจังหวัดชัยนาท m18000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
375 นายอำเภอเมืองชัยนาท m18010001@dopa.go.th Chief District Officer
376 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองชัยนาท m18010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
377 นายอำเภอมโนรมย์ m18020001@dopa.go.th Chief District Officer
378 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอมโนรมย์ m18020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
379 นายอำเภอวัดสิงห์ m18030001@dopa.go.th Chief District Officer
380 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวัดสิงห์ m18030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
381 นายอำเภอสรรพยา m18040001@dopa.go.th Chief District Officer
382 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสรรพยา m18040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
383 นายอำเภอสรรคบุรี m18050001@dopa.go.th Chief District Officer
384 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสรรคบุรี m18050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
385 นายอำเภอหันคา m18060001@dopa.go.th Chief District Officer
386 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหันคา m18060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
387 นายอำเภอหนองมะโมง m18070001@dopa.go.th Chief District Officer
388 นายอำเภอเนินขาม m18080001@dopa.go.th Chief District Officer
389 ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์ m18980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
390 ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท m18990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
391 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองชัยนาท m18990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
392 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ m36000001@dopa.go.th Governor
393 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ m36001001@dopa.go.th Vice Governor
394 ปลัดจังหวัดชัยภูมิ m36000010@dopa.go.th Deputy Governor
395 จ่าจังหวัดชัยภูมิ m36000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
396 ป้องกันจังหวัดชัยภูมิ m36000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
397 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ m36000013@dopa.go.th General Inspectors 
398 เสมียนตราจังหวัดชัยภูมิ m36000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
399 นายอำเภอเมืองชัยภูมิ m36010001@dopa.go.th Chief District Officer
400 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองชัยภูมิ m36010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
401 นายอำเภอบ้านเขว้า m36020001@dopa.go.th Chief District Officer
402 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านเขว้า m36020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
403 นายอำเภอคอนสวรรค์ m36030001@dopa.go.th Chief District Officer
404 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคอนสวรรค์ m36030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
405 นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ m36040001@dopa.go.th Chief District Officer
406 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ m36040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
407 นายอำเภอหนอบัวแดง m36050001@dopa.go.th Chief District Officer
408 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองบัวแดง m36050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
409 นายอำเภอจัตุรัส m36060001@dopa.go.th Chief District Officer
410 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจัตุรัส m36060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
411 นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ m36070001@dopa.go.th Chief District Officer
412 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ m36070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
413 นายอำเภอหนองบัวระเหว m36080001@dopa.go.th Chief District Officer
414 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองบัวระเหว m36080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
415 นายอำเภอเทพสถิต m36090001@dopa.go.th Chief District Officer
416 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเทพสถิต m36090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
417 นายอำเภอภูเขียว m36100001@dopa.go.th Chief District Officer
418 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบัวเขียว m36100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
419 นายอำเภอบ้านแท่น m36110001@dopa.go.th Chief District Officer
420 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านแท่น m36110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
421 นายอำเภอแก้งคร้อ m36120001@dopa.go.th Chief District Officer
422 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแก้งคร้อ m36120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
423 นายอำเภอคอนสาร m36130001@dopa.go.th Chief District Officer
424 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนแฃะบัตรอำเภอคอนสาร m36130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
425 นายอำเภอภักดีชุมพล m36140001@dopa.go.th Chief District Officer
426 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภักดีชุมพล m36140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
427 นายอำเภอเนินสง่า m36150001@dopa.go.th Chief District Officer
428 นายอำเภอซับใหญ่ m36160001@dopa.go.th Chief District Officer
429 ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ m36990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
430 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองชัยภูมิ m36990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
431 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร m86000001@dopa.go.th Governor
432 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร m86001001@dopa.go.th Vice Governor
433 ปลัดจังหวัดชุมพร m86000010@dopa.go.th Deputy Governor
434 จ่าจังหวัดชุมพร m86000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
435 ป้องกันจังหวัดชุมพร m86000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
436 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร m86000013@dopa.go.th General Inspectors 
437 เสมียนตราจังหวัดชุมพร m86000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
438 นายอำเภอเมืองชุมพร m86010001@dopa.go.th Chief District Officer
439 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองชุมพร m86010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
440 นายอำเภอท่าแซะ m86020001@dopa.go.th Chief District Officer
441 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าแซะ m86020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
442 นายอำเภอปะทิว m86030001@dopa.go.th Chief District Officer
443 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปะทิว m86030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
444 นายอำเภอหลังสวน m86040001@dopa.go.th Chief District Officer
445 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหลังสวน m86040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
446 นายอำเภอละแม m86050001@dopa.go.th Chief District Officer
447 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอละแม m86050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
448 นายอำเภอพะโต๊ะ m86060001@dopa.go.th Chief District Officer
449 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพะโต๊ะ m86060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
450 นายอำเภอสวี m86070001@dopa.go.th Chief District Officer
451 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสวี m86070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
452 นายอำเภอทุ่งตะโก m86080001@dopa.go.th Chief District Officer
453 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนอำเภอทุ่งตะโก m86080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
454 ปลัดเทศบาลตำบลหลังสวน m86980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
455 ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร m86990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
456 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองชุมพร m86990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
457 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย m57000001@dopa.go.th Governor
458 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย m57001001@dopa.go.th Vice Governor
459 ปลัดจังหวัดเชียงราย m57000010@dopa.go.th Deputy Governor
460 จ่าจังหวัดเชียงราย m57000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
461 ป้องกันจังหวัดเชียงราย m57000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
462 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย m57000013@dopa.go.th General Inspectors 
463 เสมียนตราจังหวัดเชียงราย m57000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
464 นายอำเภอเมืองเชียงราย m57010001@dopa.go.th Chief District Officer
465 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองเชียงราย m57010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
466 นายอำเภอเวียงชัย m57020001@dopa.go.th Chief District Officer
467 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเวียงชัย m57020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
468 นายอำเภอเชียงของ m57030001@dopa.go.th Chief District Officer
469 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเชียงของ m570300010@dopa.go.t Chief Of Registration And Identification Card Section
470 นายอำเภอเทิง m57040001@dopa.go.th Chief District Officer
471 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเทิง m57040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
472 นายอำเภอพาน m57050001@dopa.go.th Chief District Officer
473 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพาน m57050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
474 นายอำเภอป่าแดด m57060001@dopa.go.th Chief District Officer
475 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอป่าแดด m57060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
476 นายอำเภอแม่จัน m57070001@dopa.go.th Chief District Officer
477 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่จัน m57070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
478 นายอำเภอเชียงแสน m57080001@dopa.go.th Chief District Officer
479 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเชียงแสน m57080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
480 นายอำเภอแม่สาย m57090001@dopa.go.th Chief District Officer
481 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่สาย m57090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
482 นายอำเภอแม่สรวย m57100001@dopa.go.th Chief District Officer
483 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่สรวย m57100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
484 นายอำเภอเวียงป่าเป้า m57110001@dopa.go.th Chief District Officer
485 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเวียงป่าเป้า m57110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
486 นายอำเภอพญาเม็งราย m57120001@dopa.go.th Chief District Officer
487 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพญาเม็งราย m57120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
488 นายอำเภอเวียงแก่น m57130001@dopa.go.th Chief District Officer
489 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเวียงแก่น m57130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
490 นายอำเภอขุนตาล m57140001@dopa.go.th Chief District Officer
491 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอขุนตาล m57140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
492 นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง m57150001@dopa.go.th Chief District Officer
493 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอฉแม่ฟ้าหลวง m57150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
494 นายอำเภอแม่ลาว m57160001@dopa.go.th Chief District Officer
495 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่ลาว m57160010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
496 นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง m57170001@dopa.go.th Chief District Officer
497 นายอำเภอดอยหลวง m57180001@dopa.go.th Chief District Officer
498 ปลัดเทศบาลเมืองเชียงราย m57990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
499 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองเชียงราย m57990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
500 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ m50000001@dopa.go.th Governor
501 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ m50001001@dopa.go.th Vice Governor
502 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ m50000010@dopa.go.th Deputy Governor
503 จ่าจังหวัดเชียงใหม่ m50000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
504 ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ m50000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
505 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ m50000013@dopa.go.th General Inspectors 
506 เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ m50000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
507 นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ m50010001@dopa.go.th Chief District Officer
508 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ m50010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
509 นายอำเภอจอมทอง m50020001@dopa.go.th Chief District Officer
510 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจอมทอง m50020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
511 นายอำเภอแม่แจ่ม m50030001@dopa.go.th Chief District Officer
512 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่แจ่ม m50030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
513 นายอำเภอเชียงดาว m50040001@dopa.go.th Chief District Officer
514 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเชียงดาว m50040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
515 นายอำเภอดอยสะเก็ด m50050001@dopa.go.th Chief District Officer
516 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดอยสะเก็ด m50050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
517 นายอำเภอแม่แตง m50060001@dopa.go.th Chief District Officer
518 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่แตง m50060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
519 นายอำเภอแม่ริม m50070001@dopa.go.th Chief District Officer
520 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่ริม m50070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
521 นายอำเภอสะเมิง m50080001@dopa.go.th Chief District Officer
522 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสะเมิง m50080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
523 นายอำเภอฝาง m50090001@dopa.go.th Chief District Officer
524 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอฝาง m50090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
525 นายอำเภอแม่อาย m50100001@dopa.go.th Chief District Officer
526 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่อาย m50100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
527 นายอำเภอพร้าว m50110001@dopa.go.th Chief District Officer
528 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพร้าว m50110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
529 นายอำเภอสันป่าตอง m50120001@dopa.go.th Chief District Officer
530 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสันป่าตอง m50120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
531 นายอำเภอสันกำแพง m50130001@dopa.go.th Chief District Officer
532 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสันกำแพง m50130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
533 นายอำเภอสันทราย m50140001@dopa.go.th Chief District Officer
534 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสันทราย m50140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
535 นายอำเภอหางดง m50150001@dopa.go.th Chief District Officer
536 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหางดง m50150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
537 นายอำเภอฮอด m50160001@dopa.go.th Chief District Officer
538 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอฮอด m50160010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
539 นายอำเภอดอยเต่า m50170001@dopa.go.th Chief District Officer
540 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดอยเต่า m50170010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
541 นายอำเภออมก๋อย m50180001@dopa.go.th Chief District Officer
542 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภออมก๋อย m50180010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
543 นายอำเภอสารภี m50190001@dopa.go.th Chief District Officer
544 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสารภี m50190010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
545 นายอำเภอเวียงแหง m50200001@dopa.go.th Chief District Officer
546 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเวียงแหง m50200010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
547 นายอำเภอไชยปราการ m50210001@dopa.go.th Chief District Officer
548 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอไชยปราการ m50210010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
549 นายอำเภอแม่วาง m50220001@dopa.go.th Chief District Officer
550 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่วาง m50220010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
551 นายอำเภอแม่ออน m50230001@dopa.go.th Chief District Officer
552 นายอำเภอดอยหล่อ m50240001@dopa.go.th Chief District Officer
553 ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ m50990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
554 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลนครเชียงใหม่ m50990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
555 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง m92000001@dopa.go.th Governor
556 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง m92001001@dopa.go.th Vice Governor
557 ปลัดจังหวัดตรัง m92000010@dopa.go.th Deputy Governor
558 จ่าจังหวัดตรัง m92000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
559 ป้องกันจังหวัดตรัง m92000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
560 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง m92000013@dopa.go.th General Inspectors 
561 เสมียนตราจังหวัดตรัง m92000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
562 นายอำเภอเมืองตรัง m92010001@dopa.go.th Chief District Officer
563 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองตรัง m92010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
564 นายอำเภอกันตัง m92020001@dopa.go.th Chief District Officer
565 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกันตัง m92020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
566 นายอำเภอย่านตาขาว m92030001@dopa.go.th Chief District Officer
567 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอย่านตาขาว m92030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
568 นายอำเภอปะเหลียน m92040001@dopa.go.th Chief District Officer
569 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปะเหลียน m92040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
570 นายอำเภอสิเกา m92050001@dopa.go.th Chief District Officer
571 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสิเกา m92050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
572 นายอำเภอห้วยยอด m92060001@dopa.go.th Chief District Officer
573 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอห้วยยอด m92060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
574 นายอำเภอวังวิเศษ m92070001@dopa.go.th Chief District Officer
575 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังวิเศษ m92070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
576 นายอำเภอนาโยง m92080001@dopa.go.th Chief District Officer
577 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาโยง m92080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
578 นายอำเภอรัษฎา m92090001@dopa.go.th Chief District Officer
579 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอรัษฎา m92090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
580 นายอำเภอหาดสำราญ m92100001@dopa.go.th Chief District Officer
581 ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยอด m92970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
582 ปลัดเทศบาลเมืองกันตัง m92980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
583 ปลัดเทศบาลเมืองตรัง m92990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
584 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองตรัง m92990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
585 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด m23000001@dopa.go.th Governor
586 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดตราด m23001001@dopa.go.th Vice Governor
587 ปลัดจังหวัดตราด m23000010@dopa.go.th Deputy Governor
588 จ่าจังหวัดตราด m23000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
589 ป้องกันจังหวัดตราด m23000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
590 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด m23000013@dopa.go.th General Inspectors 
591 เสมียนตราจังหวัดตราด m23000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
592 นายอำเภอเมืองตราด m23010001@dopa.go.th Chief District Officer
593 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองตราด m23010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
594 นายอำเภอคลองใหญ่ m23020001@dopa.go.th Chief District Officer
595 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคลองใหญ่ m23020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
596 นายอำเภอเขาสมิง m23030001@dopa.go.th Chief District Officer
597 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขาสมิง m23030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
598 นายอำเภอบ่อไร่ m23040001@dopa.go.th Chief District Officer
599 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ่อไร่ m23040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
600 นายอำเภอแหลมงอบ m23050001@dopa.go.th Chief District Officer
601 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแหลมงอบ m23050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
602 นายอำเภอเกาะกูด m23060001@dopa.go.th Chief District Officer
603 นายอำเภอเกาะช้าง m23070001@dopa.go.th Chief District Officer
604 ปลัดเทศบาลเมืองตราด m23990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
605 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองตราด m23990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
606 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก m63000001@dopa.go.th Governor
607 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดตาก m63001001@dopa.go.th Vice Governor
608 ปลัดจังหวัดตาก m63000010@dopa.go.th Deputy Governor
609 จ่าจังหวัดตาก m63000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
610 ป้องกันจังหวัดตาก m63000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
611 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก m63000013@dopa.go.th General Inspectors 
612 เสมียนตราจังหวัดตาก m63000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
613 นายอำเภอเมืองตาก m63010001@dopa.go.th Chief District Officer
614 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองตาก m63010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
615 นายอำเภอบ้านตาก m63020001@dopa.go.th Chief District Officer
616 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านตาก m63020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
617 นายอำเภอสามเงา m63030001@dopa.go.th Chief District Officer
618 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสามเงา m63030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
619 นายอำเภอแม่ระมาด m63040001@dopa.go.th Chief District Officer
620 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่ระมาด m63040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
621 นายอำเภอท่าสองยาง m63050001@dopa.go.th Chief District Officer
622 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าสองยาง m63050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
623 นายแม่สอด m63060001@dopa.go.th Chief District Officer
624 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่สอด m63060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
625 นายอำเภอพบพระ m63070001@dopa.go.th Chief District Officer
626 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพบพระ m63070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
627 นายอำเภออุ้มผาง m63080001@dopa.go.th Chief District Officer
628 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภออุ้มผาง m63080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
629 นายอำเภอวังเจ้า m63090001@dopa.go.th Chief District Officer
630 ปลัดเทศบาลตำบลแม่สอด m63980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
631 ปลัดเทศบาลเมืองตาก m63990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
632 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองตาก m63990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
633 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก m26000001@dopa.go.th Governor
634 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก m26001001@dopa.go.th Vice Governor
635 ปลัดจังหวัดนครนายก m26000010@dopa.go.th Deputy Governor
636 จ่าจังหวัดนครนายก m26000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
637 ป้องกันจังหวัดนครนายก m26000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
638 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก m26000013@dopa.go.th General Inspectors 
639 เสมียนตราจังหวัดนครนายก m26000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
640 นายอำเภอเมืองนครนายก m26010001@dopa.go.th Chief District Officer
641 หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองนครนายก m26010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
642 นายอำเภอปากพลี m26020001@dopa.go.th Chief District Officer
643 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปากพลี m26020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
644 นายอำเภอบ้านนา m26030001@dopa.go.th Chief District Officer
645 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านนา m26030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
646 นายอำเภอองครักษ์ m26040001@dopa.go.th Chief District Officer
647 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอองครักษ์ m26040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
648 ปลัดเทศบาลเมืองนครนายก m26990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
649 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองนครนายก m26990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
650 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม m73000001@dopa.go.th Governor
651 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม m73001001@dopa.go.th Vice Governor
652 ปลัดจังหวัดนครปฐม m73000010@dopa.go.th Deputy Governor
653 จ่าจังหวัดนครปฐม m73000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
654 ป้องกันจังหวัดนครปฐม m73000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
655 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม m73000013@dopa.go.th General Inspectors 
656 เสมียนตราจังหวัดนครปฐม m73000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
657 นายอำเภอเมืองนครปฐม m73010001@dopa.go.th Chief District Officer
658 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองนครปฐม m73010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
659 นายอำเภอกำแพงแสน m73020001@dopa.go.th Chief District Officer
660 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกำแพงแสน m73020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
661 นายอำเภอนครชัยศรี m73030001@dopa.go.th Chief District Officer
662 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนครชัยศรี m73030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
663 นายอำเภอดอนตูม m73040001@dopa.go.th Chief District Officer
664 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดอนตูม m73040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
665 นายอำเภอบางเลน m73050001@dopa.go.th Chief District Officer
666 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางเลน m73050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
667 นายอำเภอสามพราน m73060001@dopa.go.th Chief District Officer
668 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสามพราน m73060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
669 นายอำเภอพุทธมณฑล m73070001@dopa.go.th Chief District Officer
670 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพุทธมณฑล m73070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
671 ปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม m73990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
672 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองนครปฐม m73990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
673 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม m48000001@dopa.go.th Governor
674 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม m48001001@dopa.go.th Vice Governor
675 ปลัดจังหวัดนครพนม m48000010@dopa.go.th Deputy Governor
676 จ่าจังหวัดนครพนม m48000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
677 ป้องกันจังหวัดนครพนม m48000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
678 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม m48000013@dopa.go.th General Inspectors 
679 เสมียนตราจังหวัดนครพนม m48000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
680 นายอำเภอเมืองนครพนม m48010001@dopa.go.th Chief District Officer
681 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองนครพนม m48010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
682 นายอำเภอปลาปาก m48020001@dopa.go.th Chief District Officer
683 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปลาปาก m48020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
684 นายอำเภอท่าอุเทน m48030001@dopa.go.th Chief District Officer
685 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าอุเทน m48030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
686 นายอำเภอบ้านแพง m48040001@dopa.go.th Chief District Officer
687 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านแพง m48040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
688 นายอำเภอธาตุพนม m48050001@dopa.go.th Chief District Officer
689 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอธาตุพนม m48050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
690 นายอำเภอเรณูนคร m48060001@dopa.go.th Chief District Officer
691 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเรณูนคร m48060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
692 นายอำเภอนาแก m48070001@dopa.go.th Chief District Officer
693 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาแก m48070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
694 นายอำเภอศรีสงคราม m48080001@dopa.go.th Chief District Officer
695 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีสงคราม m48080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
696 นายอำเภอนาหว้า m48090001@dopa.go.th Chief District Officer
697 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาหว้า m48090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
698 นายอำเภอโพนสวรรค์ m48100001@dopa.go.th Chief District Officer
699 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพนสวรรค์ m48100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
700 นายอำเภอนาทม m48110001@dopa.go.th Chief District Officer
701 นายอำเภอวังยาง m48120001@dopa.go.th Chief District Officer
702 ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม m48990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
703 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองนครพนม m48990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
704 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา m30000001@dopa.go.th Governor
705 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา m30001001@dopa.go.th Vice Governor
706 ปลัดจังหวัดนครราชสีมา m30000010@dopa.go.th Deputy Governor
707 จ่าจังหวัดนครราชสีมา m30000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
708 ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา m30000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
709 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา m30000013@dopa.go.th General Inspectors 
710 เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา m30000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
711 นายอำเภอเมืองนครราชสีมา m30010001@dopa.go.th Chief District Officer
712 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองนครราชสีมา m30010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
713 นายอำเภอครบุรี m30020001@dopa.go.th Chief District Officer
714 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอครบุรี m30020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
715 นายอำเภอเสิงสาง m30030001@dopa.go.th Chief District Officer
716 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเสิงสาง m30030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
717 นายอำเภอคง m30040001@dopa.go.th Chief District Officer
718 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคง m30040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
719 นายอำเภอบ้านเหลื่อม m30050001@dopa.go.th Chief District Officer
720 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านเหลื่อม m30050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
721 นายอำเภอจักราช m30060001@dopa.go.th Chief District Officer
722 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจักราช m30060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
723 นายอำเภอโชคชัย m30070001@dopa.go.th Chief District Officer
724 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโชคชัย m30070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
725 นายอำเภอด่านขุนทด m30080001@dopa.go.th Chief District Officer
726 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอด่านขุนทด m30080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
727 นายอำเภอโนนไทย m30090001@dopa.go.th Chief District Officer
728 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโนนไทย m30090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
729 นายอำเภอโนนสูง m30100001@dopa.go.th Chief District Officer
730 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโนนสูง m30100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
731 นายอำเภอขามสะแกแสง m30110001@dopa.go.th Chief District Officer
732 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอขามสะแกแสง m30110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
733 นายอำเภอบัวใหญ่ m30120001@dopa.go.th Chief District Officer
734 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบัวใหญ่ m30120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
735 นายอำเภอประทาย m30130001@dopa.go.th Chief District Officer
736 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอประทาย m30130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
737 นายอำเภอปักธงชัย m30140001@dopa.go.th Chief District Officer
738 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปักธงชัย m30140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
739 นายอำเภอพิมาย m30150001@dopa.go.th Chief District Officer
740 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพิมาย m30150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
741 นายอำเภอห้วยแถลง m30160001@dopa.go.th Chief District Officer
742 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอห้วยแถลง m30160010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
743 นายอำเภอชุมพวง m30170001@dopa.go.th Chief District Officer
744 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชุมพวง m30170010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
745 นายอำเภอสูงเนิน m30180001@dopa.go.th Chief District Officer
746 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสูงเนิน m30180010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
747 นายอำเภอขามทะเลสอ m30190001@dopa.go.th Chief District Officer
748 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอขามทะเลสอ m30190010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
749 นายอำเภอสีคิ้ว m30200001@dopa.go.th Chief District Officer
750 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสีคิ้ว m30200010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
751 นายอำเภอปากช่อง m30210001@dopa.go.th Chief District Officer
752 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปากช่อง m30210010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
753 นายอำเภอหนองบุนนาก m30220001@dopa.go.th Chief District Officer
754 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองบุนนาก m30220010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
755 นายอำเภอแก้งสนามนาง m30230001@dopa.go.th Chief District Officer
756 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแก้งสนามนาง m30230010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
757 นายอำเภอโนนแดง m30240001@dopa.go.th Chief District Officer
758 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโนนแดง m30240010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
759 นายอำเภอวังน้ำเขียว m30250001@dopa.go.th Chief District Officer
760 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังน้ำเขียว m30250010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
761 นายอำเภอเทพารักษ์ m30260001@dopa.go.th Chief District Officer
762 นายอำเภอเมืองยาง m30270001@dopa.go.th Chief District Officer
763 นายอำเภอพระทองคำ m30280001@dopa.go.th Chief District Officer
764 นายอำเภอลำทะเมนชัย m30290001@dopa.go.th Chief District Officer
765 นายอำเภอบัวลาย m30300001@dopa.go.th Chief District Officer
766 นายอำเภอสีดา m30310001@dopa.go.th Chief District Officer
767 นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ m30320001@dopa.go.th Chief District Officer
768 ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง m30960001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
769 ปลัดเทศบาลตำบลบัวใหญ่ m30970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
770 ปลัดเทศบาลตำบลปากช่อง m30980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
771 ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา m30990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
772 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลนครนครราชสีมา m30990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
773 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช m80000001@dopa.go.th Governor
774 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช m80001001@dopa.go.th Vice Governor
775 ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช m80000010@dopa.go.th Deputy Governor
776 จ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช m80000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
777 ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช m80000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
778 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช m80000013@dopa.go.th General Inspectors 
779 เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช m80000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
780 นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช m80010001@dopa.go.th Chief District Officer
781 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช m80010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
782 นายอำเภอพรหมคีรี m80020001@dopa.go.th Chief District Officer
783 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพรหมคีรี m80020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
784 นายอำเภอลานสกา m80030001@dopa.go.th Chief District Officer
785 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลานสกา m80030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
786 นายอำเภอฉวาง m80040001@dopa.go.th Chief District Officer
787 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอฉวาง m80040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
788 นายอำเภอพิปูน m80050001@dopa.go.th Chief District Officer
789 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพิปูน m80050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
790 นายอำเภอเชียรใหญ่ m80060001@dopa.go.th Chief District Officer
791 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเชียรใหญ่ m80060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
792 นายอำเภอชะอวด m80070001@dopa.go.th Chief District Officer
793 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชะอวด m80070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
794 นายอำเภอท่าศาลา m80080001@dopa.go.th Chief District Officer
795 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าศาลา m80080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
796 นายอำเภอทุ่งสง m80090001@dopa.go.th Chief District Officer
797 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทุ่งสง m80090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
798 นายอำเภอนาบอน m80100001@dopa.go.th Chief District Officer
799 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาบอน m80100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
800 นายอำเภอทุ่งใหญ่ m80110001@dopa.go.th Chief District Officer
801 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทุ่งใหญ่ m80110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
802 นายอำเภอปากพนัง m80120001@dopa.go.th Chief District Officer
803 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปากพนัง m80120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
804 นายอำเภอร่อนพิบูลย์ m80130001@dopa.go.th Chief District Officer
805 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอร่อนพิบูลย์ m80130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
806 นายอำเภอสิชล m80140001@dopa.go.th Chief District Officer
807 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนแบัตรอำเภอสิชล m80140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
808 นายอำเภอขนอม m80150001@dopa.go.th Chief District Officer
809 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอขนอม m80150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
810 นายอำเภอหัวไทร m80160001@dopa.go.th Chief District Officer
811 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหัวไทร m80160010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
812 นายอำเภอบางขัน m80170001@dopa.go.th Chief District Officer
813 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางขัน m80170010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
814 นายอำเภอถ้ำพรรณรา m80180001@dopa.go.th Chief District Officer
815 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอถ้ำพรรณรา m80180010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
816 นายอำเภอจุฬาภรณ์ m80190001@dopa.go.th Chief District Officer
817 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจุฬาภรณ์ m80190010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
818 นายอำเภอพระพรหม m80200001@dopa.go.th Chief District Officer
819 นายอำเภอนบพิตำ m80210001@dopa.go.th Chief District Officer
820 นายอำเภอช้างกลาง m80220001@dopa.go.th Chief District Officer
821 นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ m80230001@dopa.go.th Chief District Officer
822 ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก m80970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
823 ปลัดเทศบาลเมืองปากพนัง m80980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
824 ปลัดเทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช m80990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
825 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช m80990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
826 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ m60000001@dopa.go.th Governor
827 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ m60001001@dopa.go.th Vice Governor
828 ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ m60000010@dopa.go.th Deputy Governor
829 จ่าจังหวัดนครสวรรค์ m60000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
830 ป้องกันจังหวัดนครสวรรค์ m60000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
831 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ m60000013@dopa.go.th General Inspectors 
832 เสมียนตราจังหวัดนครสวรรค์ m60000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
833 นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ m60010001@dopa.go.th Chief District Officer
834 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ m60010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
835 นายอำเภอโกรกพระ m60020001@dopa.go.th Chief District Officer
836 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโกรกพระ m60020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
837 นายอำเภอชุมแสง m60030001@dopa.go.th Chief District Officer
838 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชุมแสง m60030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
839 นายอำเภอหนองบัว m60040001@dopa.go.th Chief District Officer
840 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองบัว m60040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
841 นายอำเภอบรรพตพิสัย m60050001@dopa.go.th Chief District Officer
842 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบรรพตพิสัย m60050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
843 นายอำเภอเก้าเลี้ยว m60060001@dopa.go.th Chief District Officer
844 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเก้าเลี้ยว m60060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
845 นายอำเภอตาคลี m60070001@dopa.go.th Chief District Officer
846 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอตาคลี m60070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
847 นายอำเภอท่าตะโก m60080001@dopa.go.th Chief District Officer
848 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าตะโก m60080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
849 นายอำเภอไพศาลี m60090001@dopa.go.th Chief District Officer
850 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอไพศาลี m60090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
851 นายอำเภอพยุหะคีรี m60100001@dopa.go.th Chief District Officer
852 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพยุหะคีรี m60100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
853 นายอำเภอลาดยาว m60110001@dopa.go.th Chief District Officer
854 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลาดยาว m60110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
855 นายอำเภอตากฟ้า m60120001@dopa.go.th Chief District Officer
856 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอตากฟ้า m60120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
857 นายอำเภอแม่วงก์ m60130001@dopa.go.th Chief District Officer
858 นายอำเภอแม่เปิน m60140001@dopa.go.th Chief District Officer
859 นายอำเภอชุมตาบง m60150001@dopa.go.th Chief District Officer
860 ปลัดเทศบาลตำบลตาคลี m60970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
861 ปลัดเทศบาลเมืองชุมแสง m60980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
862 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลนครนครสวรรค์ m60990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
863 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี m12000001@dopa.go.th Governor
864 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี m12001001@dopa.go.th Vice Governor
865 ปลัดจังหวัดนนทบุรี m12000010@dopa.go.th Deputy Governor
866 จ่าจังหวัดนนทบุรี m12000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
867 ป้องกันจังหวัดนนทบุรี m12000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
868 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี m12000013@dopa.go.th General Inspectors 
869 เสมียนตราจังหวัดนนทบุรี m12000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
870 นายอำเภอเมืองนนทบุรี m12010001@dopa.go.th Chief District Officer
871 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองนนทบุรี m12010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
872 นายอำเภอบางกรวย m12020001@dopa.go.th Chief District Officer
873 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางกรวย m12020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
874 นายอำเภอบางใหญ่ m12030001@dopa.go.th Chief District Officer
875 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางใหญ่ m12030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
876 นายอำเภอบางบัวทอง m12040001@dopa.go.th Chief District Officer
877 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางบัวทอง m12040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
878 นายอำเภอไทรน้อย m12050001@dopa.go.th Chief District Officer
879 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอไทรน้อย m12050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
880 นายอำเภอปากเกร็ด m12060001@dopa.go.th Chief District Officer
881 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปากเกร็ด m12060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
882 ปลัดเทศบาลตำบลบางกรวย m12960001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
883 ปลัดเทศบาลเมืองปากเกร็ด m12970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
884 ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง m12980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
885 ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี m12990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
886 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลนครนนทบุรี m12990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
887 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส m96000001@dopa.go.th Governor
888 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส m96001001@dopa.go.th Vice Governor
889 ปลัดจังหวัดนราธิวาส m96000010@dopa.go.th Deputy Governor
890 จ่าจังหวัดนราธิวาส m96000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
891 ป้องกันจังหวัดนราธิวาส m96000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
892 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส m96000013@dopa.go.th General Inspectors 
893 เสมียนตราจังหวัดนราธิวาส m96000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
894 นายอำเภอเมืองนราธิวาส m96010001@dopa.go.th Chief District Officer
895 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองนราธิวาส m96010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
896 นายอำเภอตากใบ m96020001@dopa.go.th Chief District Officer
897 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอตากใบ m96020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
898 นายอำเภอบาเจาะ m96030001@dopa.go.th Chief District Officer
899 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบาเจาะ m96030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
900 นายอำเภอยี่งอ m96040001@dopa.go.th Chief District Officer
901 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอยี่งอ m96040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
902 นายอำเภอระแงะ m96050001@dopa.go.th Chief District Officer
903 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอระแงะ m96050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
904 นายอำเภอรือเสาะ m96060001@dopa.go.th Chief District Officer
905 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอรือเสาะ m96060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
906 นายอำเภอศรีสาคร m96070001@dopa.go.th Chief District Officer
907 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีสาคร m96070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
908 นายอำเภอแว้ง m96080001@dopa.go.th Chief District Officer
909 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแว้ง m96080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
910 นายอำเภอสุคิริน m96090001@dopa.go.th Chief District Officer
911 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสุคิริน m96090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
912 นายอำเภอสุไหงโกลก m96100001@dopa.go.th Chief District Officer
913 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสุไหงโกลก m96100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
914 นายอำเภอสุไหงปาดี m96110001@dopa.go.th Chief District Officer
915 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสุไหงปาดี m96110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
916 นายอำเภอจะแนะ m96120001@dopa.go.th Chief District Officer
917 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจะแนะ m96120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
918 นายอำเภอเจาะไอร้อง m96130001@dopa.go.th Chief District Officer
919 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเจาะไอร้อง m96130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
920 ปลัดเทศบาลตำบลสุไหงโกลก m96980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
921 ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส m96990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
922 หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองนราธิวาส m96990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
923 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน m55000001@dopa.go.th Governor
924 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน m55001001@dopa.go.th Vice Governor
925 ปลัดจังหวัดน่าน m550000010@dopa.go.t Deputy Governor
926 จ่าจังหวัดน่าน m55000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
927 ป้องกันจังหวัดน่าน m55000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
928 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน m55000013@dopa.go.th General Inspectors 
929 เสมียนตราจังหวัดน่าน m55000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
930 นายอำเภอเมืองน่าน m55010001@dopa.go.th Chief District Officer
931 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองน่าน m55010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
932 นายอำเภอแม่จริม m55020001@dopa.go.th Chief District Officer
933 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่จริม m55020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
934 นายอำเภอบ้านหลวง m55030001@dopa.go.th Chief District Officer
935 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านหลวง m55030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
936 นายอำเภอนาน้อย m55040001@dopa.go.th Chief District Officer
937 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาน้อย m55040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
938 นายอำเภอปัว m55050001@dopa.go.th Chief District Officer
939 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปัว m55050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
940 นายอำเภอท่าวังผา m55060001@dopa.go.th Chief District Officer
941 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าวังผา m55060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
942 นายอำเภอเวียงสา m55070001@dopa.go.th Chief District Officer
943 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเวียงสา m55070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
944 นายอำเภอทุ่งช้าง m55080001@dopa.go.th Chief District Officer
945 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทุ่งช้าง m55080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
946 นายอำเภอเชียงกลาง m55090001@dopa.go.th Chief District Officer
947 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเชียงกลาง m55090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
948 นายอำเภอนาหมื่น m55100001@dopa.go.th Chief District Officer
949 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาหมื่น m55100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
950 นายอำเภอสันติสุข m55110001@dopa.go.th Chief District Officer
951 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสันติสุข m55110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
952 นายอำเภอบ่อเกลือ m55120001@dopa.go.th Chief District Officer
953 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ่อเกลือ m55120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
954 นายอำเภอสองแคว m55130001@dopa.go.th Chief District Officer
955 นายอำเภอภูเพียง m55140001@dopa.go.th Chief District Officer
956 นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ m55150001@dopa.go.th Chief District Officer
957 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ m55150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
958 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองน่าน m55990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
959 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ m31000001@dopa.go.th Governor
960 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ m31001001@dopa.go.th Vice Governor
961 ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ m31000010@dopa.go.th Deputy Governor
962 จ่าจังหวัดบุรีรัมย์ m31000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
963 ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ m31000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
964 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ m31000013@dopa.go.th General Inspectors 
965 เสมียนตราจังหวัดบุรีรัมย์ m31000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
966 นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ m31010001@dopa.go.th Chief District Officer
967 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอ-เภอเมืองบุรีรัมย์ m31010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
968 นายอำเภอคูเมือง m31020001@dopa.go.th Chief District Officer
969 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคูเมือง m31020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
970 นายอำเภอกระสัง m31030001@dopa.go.th Chief District Officer
971 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกระสัง m31030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
972 นายอำเภอนางรอง m31040001@dopa.go.th Chief District Officer
973 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนางรอง m31040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
974 นายอำเภอหนองกี่ m31050001@dopa.go.th Chief District Officer
975 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองกี่ m31050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
976 นายอำเภอละหานทราย m31060001@dopa.go.th Chief District Officer
977 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอละหานทราย m31060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
978 นายอำเภอประโคนชัย m31070001@dopa.go.th Chief District Officer
979 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอประโคนชัย m31070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
980 นายอำเภอบ้านกรวด m31080001@dopa.go.th Chief District Officer
981 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านกรวด m31080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
982 นายอำเภอพุทไธสง m31090001@dopa.go.th Chief District Officer
983 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพุทไธสง m31090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
984 นายอำเภอลำปลายมาศ m31100001@dopa.go.th Chief District Officer
985 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลำปลายมาศ m31100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
986 นายอำเภอสตึก m31110001@dopa.go.th Chief District Officer
987 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสตึก m31110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
988 นายอำเภอปะคำ m31120001@dopa.go.th Chief District Officer
989 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปะคำ m31120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
990 นายอำเภอนาโพธิ์ m31130001@dopa.go.th Chief District Officer
991 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาโพธิ์ m31130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
992 นายอำเภอหนองหงส์ m31140001@dopa.go.th Chief District Officer
993 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองหงส์ m31140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
994 นายอำเภอพลับพลาชัย m31150001@dopa.go.th Chief District Officer
995 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพลับพลาชัย m31150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
996 นายอำเภอห้วยราช m31160001@dopa.go.th Chief District Officer
997 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอห้วยราช m31160010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
998 นายอำเภอโนนสุวรรณ m31170001@dopa.go.th Chief District Officer
999 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโนนสุวรรณ m31170010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1000 นายอำเภอชำนิ m31180001@dopa.go.th Chief District Officer
1001 นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ m31190001@dopa.go.th Chief District Officer
1002 นายอำเภอโนนดินแดง m31200001@dopa.go.th Chief District Officer
1003 นายอำเภอบ้านด่าน m31210001@dopa.go.th Chief District Officer
1004 นายอำเภอแดนดง m31220001@dopa.go.th Chief District Officer
1005 นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ m31230001@dopa.go.th Chief District Officer
1006 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ m31230010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1007 ปลัดเทศบาลตำบลนางรอง m31980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1008 ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ m31990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1009 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ m31990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1010 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี m13000001@dopa.go.th Governor
1011 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี m13001001@dopa.go.th Vice Governor
1012 ปลัดจังหวัดปทุมธานี m13000010@dopa.go.th Deputy Governor
1013 จ่าจังหวัดปทุมธานี m13000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1014 ป้องกันจังหวัดปทุมธานี m13000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1015 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี m13000013@dopa.go.th General Inspectors 
1016 เสมียนตราจังหวัดปทุมธานี m13000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1017 นายอำเภอเมืองปทุมธานี m13010001@dopa.go.th Chief District Officer
1018 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองปทุมธานี m13010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1019 นายอำเภอคลองหลวง m13020001@dopa.go.th Chief District Officer
1020 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองคลองหลวง m13020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1021 นายอำเภอธัญบุรี m13030001@dopa.go.th Chief District Officer
1022 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอธัญบุรี m13030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1023 นายอำเภอหนองเสือ m13040001@dopa.go.th Chief District Officer
1024 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองเสือ m13040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1025 นายอำเภอลาดหลุมแก้ว m13050001@dopa.go.th Chief District Officer
1026 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลาดหลุมแก้ว m13050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1027 นายอำเภอลำลูกกา m13060001@dopa.go.th Chief District Officer
1028 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลำลูกกา m13060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1029 นายอำเภอสามโคก m13070001@dopa.go.th Chief District Officer
1030 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสามโคก m13070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1031 ปลัดเทศบาลตำบลท่าโขลง m13960001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1032 ปลัดเทศบาลเมืองคูคต m13970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1033 ปลัดเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ m13980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1034 ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี m13990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1035 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองปทุมธานี m13990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1036 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ m77000001@dopa.go.th Governor
1037 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ m77001001@dopa.go.th Vice Governor
1038 ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ m77000010@dopa.go.th Deputy Governor
1039 จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ m77000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1040 ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ m77000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1041 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ m77000013@dopa.go.th General Inspectors 
1042 เสมียนตราจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ m77000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1043 นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ m77010001@dopa.go.th Chief District Officer
1044 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ m77010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1045 นายอำเภอกุยบุรี m77020001@dopa.go.th Chief District Officer
1046 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกุยบุรี m77020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1047 นายอำเภอทับสะแก m77030001@dopa.go.th Chief District Officer
1048 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทับสะแก m77030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1049 นายอำเภอบางสะพาน m77040001@dopa.go.th Chief District Officer
1050 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางสะพาน m77040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1051 นายอำเภอบางสะพานน้อย m77050001@dopa.go.th Chief District Officer
1052 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางสะพานน้อย m77050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1053 นายอำเภอปราณบุรี m77060001@dopa.go.th Chief District Officer
1054 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปราณบุรี m77060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1055 นายอำเภอหัวหิน m77070001@dopa.go.th Chief District Officer
1056 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหัวหิน m77070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1057 นายอำเภอสามร้อยยอด m77080001@dopa.go.th Chief District Officer
1058 ปลัดเทศบาลตำบลหัวหิน m77980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1059 ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ m77990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1060 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ m77990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1061 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี m25000001@dopa.go.th Governor
1062 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี m25001001@dopa.go.th Vice Governor
1063 ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี m25000010@dopa.go.th Deputy Governor
1064 จ่าจังหวัดปราจีนบุรี m25000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1065 ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี m25000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1066 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี m25000013@dopa.go.th General Inspectors 
1067 เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี m25000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1068 นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี m25010001@dopa.go.th Chief District Officer
1069 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี m25010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1070 นายอำเภอกบินทร์บุรี m25020001@dopa.go.th Chief District Officer
1071 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกบินทร์บุรี m25020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1072 นายอำเภอนาดี m25030001@dopa.go.th Chief District Officer
1073 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาดี m25030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1074 นายอำเภอบ้านสร้าง m25060001@dopa.go.th Chief District Officer
1075 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านสร้าง m25060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1076 นายอำเภอประจันตคาม m25070001@dopa.go.th Chief District Officer
1077 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอประจันตคาม m25070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1078 นายอำเภอศรีมหาโพธิ m25080001@dopa.go.th Chief District Officer
1079 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีมหาโพธิ m25080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1080 นายอำเภอศรีมโหสถ m25090001@dopa.go.th Chief District Officer
1081 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีมโหสถ m25090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1082 ปลัดเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี m25980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1083 ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี m25990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1084 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองปราจีนบุรี m25990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1085 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี m94000001@dopa.go.th Governor
1086 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี m94001001@dopa.go.th Vice Governor
1087 ปลัดจังหวัดปัตตานี m94000010@dopa.go.th Deputy Governor
1088 จ่าจังหวัดปัตตานี m94000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1089 ป้องกันจังหวัดปัตตานี m94000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1090 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี m94000013@dopa.go.th General Inspectors 
1091 เสมียนตราจังหวัดปัตตานี m94000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1092 นายอำเภอเมืองปัตตานี m94010001@dopa.go.th Chief District Officer
1093 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองปัตตานี m94010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1094 นายอำเภอโคกโพธิ์ m94020001@dopa.go.th Chief District Officer
1095 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโคกโพธิ์ m94020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1096 นายอำเภอหนองจิก m94030001@dopa.go.th Chief District Officer
1097 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองจิก m94030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1098 นายอำเภอปะนาเระ m94040001@dopa.go.th Chief District Officer
1099 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปะนาเระ m94040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1100 นายอำเภอมายอ m94050001@dopa.go.th Chief District Officer
1101 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอมายอ m94050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1102 นายอำเภอทุ่งยางแดง m94060001@dopa.go.th Chief District Officer
1103 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทุ่งยางแดง m94060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1104 นายอำเภอสายบุรี m94070001@dopa.go.th Chief District Officer
1105 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสายบุรี m94070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1106 นายอำเภอไม้แก่น& m94080001@dopa.go.th Chief District Officer
1107 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอไม้แก่น m94080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1108 นายอำเภอยะหริ่ง m94090001@dopa.go.th Chief District Officer
1109 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอยะหริ่ง m94090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1110 นายอำเภอยะรัง m94100001@dopa.go.th Chief District Officer
1111 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอยะรัง m94100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1112 นายอำเภอกะพ้อ m94110001@dopa.go.th Chief District Officer
1113 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกะพ้อ m94110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1114 นายอำเภอแม่ลาน m94120001@dopa.go.th Chief District Officer
1115 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่ลาน m94120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1116 ปลัดเทศบาลตำบลตะลุปัน m94980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1117 ปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี m94990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1118 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองปัตตานี m94990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1119 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา m14000001@dopa.go.th Governor
1120 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา m14001001@dopa.go.th Vice Governor
1121 ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา m14000010@dopa.go.th Deputy Governor
1122 จ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา m14000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1123 ป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา m14000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1124 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา m14000013@dopa.go.th General Inspectors 
1125 เสมียนตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา m14000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1126 นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา m14010001@dopa.go.th Chief District Officer
1127 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา m14010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1128 นายอำเภอท่าเรือ m14020001@dopa.go.th Chief District Officer
1129 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าเรือ m14020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1130 นายอำเภอนครหลวง m14030001@dopa.go.th Chief District Officer
1131 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนครหลวง m14030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1132 นายอำเภอบางไทร m14040001@dopa.go.th Chief District Officer
1133 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางไทร m14040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1134 นายอำเภอบางบาล m14050001@dopa.go.th Chief District Officer
1135 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางบาล m14050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1136 นายอำเภอบางปะอิน m14060001@dopa.go.th Chief District Officer
1137 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางปะอิน m14060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1138 นายอำเภอบางปะหัน m14070001@dopa.go.th Chief District Officer
1139 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางปะหัน m14070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1140 นายอำเภอผักไห่ m14080001@dopa.go.th Chief District Officer
1141 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอผักไห่ m14080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1142 นายอำเภอภาชี m14090001@dopa.go.th Chief District Officer
1143 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภาชี m14090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1144 นายอำเภอลาดบัวหลวง m14100001@dopa.go.th Chief District Officer
1145 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลาดบัวหลวง m14100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1146 นายอำเภอวังน้อย m14110001@dopa.go.th Chief District Officer
1147 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังน้อย m14110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1148 นายอำเภอเสนา m14120001@dopa.go.th Chief District Officer
1149 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเสนา m14120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1150 นายอำเภอบางซ้าย m14130001@dopa.go.th Chief District Officer
1151 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางซ้าย m14130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1152 นายอำเภออุทัย m14140001@dopa.go.th Chief District Officer
1153 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภออุทัย m14140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1154 นายอำเภอมหาราช m14150001@dopa.go.th Chief District Officer
1155 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอมหาราช m14150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1156 นายอำเภอบ้านแพรก m14160001@dopa.go.th Chief District Officer
1157 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านแพรก m14160010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1158 ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ m14970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1159 ปลัดเทศบาลเมืองเสนา m14980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1160 ปลัดเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา m14990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1161 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา m14990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1162 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา m82000001@dopa.go.th Governor
1163 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา m82001001@dopa.go.th Vice Governor
1164 ปลัดจังหวัดพังงา m82000010@dopa.go.th Deputy Governor
1165 จ่าจังหวัดพังงา m82000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1166 ป้องกันจังหวัดพังงา m82000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1167 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา m82000013@dopa.go.th General Inspectors 
1168 เสมียนตราจังหวัดพังงา m82000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1169 นายอำเภอเมืองพังงา m82010001@dopa.go.th Chief District Officer
1170 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองพังงา m82010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1171 นายอำเภเกาะยาว m82020001@dopa.go.th Chief District Officer
1172 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเกาะยาว m82020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1173 นายอำเภอกะปง m82030001@dopa.go.th Chief District Officer
1174 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกะปง m82030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1175 นายอำเภอตะกั่วทุ่ง m82040001@dopa.go.th Chief District Officer
1176 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอตะกั่วทุ่ง m82040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1177 นายอำเภอตะกั่วป่า m82050001@dopa.go.th Chief District Officer
1178 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอตะกั่วป่า m82050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1179 นายอำเภอคุระบุรี m82060001@dopa.go.th Chief District Officer
1180 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคุระบุรี m82060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1181 นายอำเภอทับปุด m82070001@dopa.go.th Chief District Officer
1182 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทับปุด m82070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1183 นายอำเภอท้ายเหมือง m82080001@dopa.go.th Chief District Officer
1184 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท้ายเหมือง m82080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1185 ปลัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า m82980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1186 ปลัดเทศบาลเมืองพังงา m82990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1187 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองพังงา m82990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1188 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง m93000001@dopa.go.th Governor
1189 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง m93001001@dopa.go.th Vice Governor
1190 ปลัดจังหวัดพัทลุง m93000010@dopa.go.th Deputy Governor
1191 จ่าจังหวัดพัทลุง m93000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1192 ป้องกันจังหวัดพัทลุง m93000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1193 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง m93000013@dopa.go.th General Inspectors 
1194 เสมียนตราจังหวัดพัทลุง m93000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1195 นายอำเภอเมืองพัทลุง m93010001@dopa.go.th Chief District Officer
1196 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองพัทลุง m93010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1197 นายอำเภอกงหรา m93020001@dopa.go.th Chief District Officer
1198 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกงหรา m93020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1199 นายอำเภอเขาชัยสน m93030001@dopa.go.th Chief District Officer
1200 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขาชัยสน m93030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1201 นายอำเภอตะโหมด m93040001@dopa.go.th Chief District Officer
1202 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนะโหมด m93040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1203 นายอำเภอควนขนุน m93050001@dopa.go.th Chief District Officer
1204 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอควนขนุน m93050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1205 นายอำเภอปากพะยูน m93060001@dopa.go.th Chief District Officer
1206 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปากพะยูน m93060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1207 นายอำเภอศรีบรรพต m93070001@dopa.go.th Chief District Officer
1208 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีบรรพต m93070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1209 นายอำเภอป่าบอน m93080001@dopa.go.th Chief District Officer
1210 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอป่าบอน m93080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1211 นายอำเภอบางแก้ว m93090001@dopa.go.th Chief District Officer
1212 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางแก้ว m93090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1213 นายอำเภอป่าพะยอม m93100001@dopa.go.th Chief District Officer
1214 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอป่าพะยอม m93100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1215 นายอำเภอศรีนครินทร์ m93110001@dopa.go.th Chief District Officer
1216 ปลัดเทศบาลเมืองพัทลุง m93990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1217 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองพัทลุง m93990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1218 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร m66000001@dopa.go.th Governor
1219 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร m66001001@dopa.go.th Vice Governor
1220 ปลัดจังหวัดพิจิตร m66000010@dopa.go.th Deputy Governor
1221 จ่าจังหวัดพิจิตร m66000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1222 ป้องกันจังหวัดพิจิตร m66000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1223 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร m66000013@dopa.go.th General Inspectors 
1224 เสมียนตราจังหวัดพิจิตร m66000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1225 นายอำเภอเมืองพิจิตร m66010001@dopa.go.th Chief District Officer
1226 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองพิจิตร m66010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1227 นายอำเภอวังทรายพูน m66020001@dopa.go.th Chief District Officer
1228 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังทรายพูน m66020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1229 นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง m66030001@dopa.go.th Chief District Officer
1230 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง m66030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1231 นายอำเภอตะพานหิน m66040001@dopa.go.th Chief District Officer
1232 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอตะพานหิน m66040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1233 นายอำเภอบางมูลนาก m66050001@dopa.go.th Chief District Officer
1234 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางมูลนาก m66050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1235 นายอำเภอโพทะเล m66060001@dopa.go.th Chief District Officer
1236 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพทะเล m66060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1237 นายอำเภอสามง่าม m66070001@dopa.go.th Chief District Officer
1238 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสามง่าม m66070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1239 นายอำเภอทับคล้อ m66080001@dopa.go.th Chief District Officer
1240 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทับคล้อ m66080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1241 นายอำเภอสากเหล็ก m66090001@dopa.go.th Chief District Officer
1242 นายอำเภอบึงนาราง m66100001@dopa.go.th Chief District Officer
1243 นายอำเภอดงเจริญ m66110001@dopa.go.th Chief District Officer
1244 ปลัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก m66970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1245 ปลัดเทศบาลเมืองตะพานหิน m66980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1246 ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร m66990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1247 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองพิจิตร m66990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1248 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก m65000001@dopa.go.th Governor
1249 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก m65001001@dopa.go.th Vice Governor
1250 ปลัดจังหวัดพิษณุโลก m65000010@dopa.go.th Deputy Governor
1251 จ่าจังหวัดพิษณุโลก m65000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1252 ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก m65000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1253 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก m65000013@dopa.go.th General Inspectors 
1254 เสมียนตราจังหวัดพิษณุโลก m65000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1255 นายอำเภอเมืองพิษณุโลก m65010001@dopa.go.th Chief District Officer
1256 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองพิษณุโลก m65010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1257 นายอำเภอนครไทย m65020001@dopa.go.th Chief District Officer
1258 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนครไทย m65020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1259 นายอำเภอชาติตระการ m65030001@dopa.go.th Chief District Officer
1260 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชาติตระการ m65030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1261 นายอำเภอบางระกำ m65040001@dopa.go.th Chief District Officer
1262 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางระกำ m65040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1263 นายอำเภอบางกระทุ่ม m65050001@dopa.go.th Chief District Officer
1264 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางกระทุ่ม m65050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1265 นายอำเภอพรหมพิราม m65060001@dopa.go.th Chief District Officer
1266 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพรหมพิราม m65060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1267 นายอำเภอวัดโบสถ์ m65070001@dopa.go.th Chief District Officer
1268 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวัดโบสถ์ m65070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1269 นายอำเภอวังทอง m65080001@dopa.go.th Chief District Officer
1270 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังทอง m65080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1271 นายอำเภอเนินมะปราง m65090001@dopa.go.th Chief District Officer
1272 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเนินมะปราง m65090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1273 ปลัดเทศบาลเมืองพิษณุโลก m65990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1274 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองพิษณุโลก m65990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1275 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี m76000001@dopa.go.th Governor
1276 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี m76001001@dopa.go.th Vice Governor
1277 ปลัดจังหวัดเพชรบุรี m76000010@dopa.go.th Deputy Governor
1278 จ่าจังหวัดเพชรบุรี m76000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1279 ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี m76000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1280 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี m76000013@dopa.go.th General Inspectors 
1281 เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี m76000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1282 นายอำเภอเมืองเพชรบุรี m76010001@dopa.go.th Chief District Officer
1283 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองเพชรบุรี m76010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1284 นายอำเภอเขาย้อย m76020001@dopa.go.th Chief District Officer
1285 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขาย้อย m76020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1286 นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง m76030001@dopa.go.th Chief District Officer
1287 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง m76030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1288 นายอำเภอชะอำ m76040001@dopa.go.th Chief District Officer
1289 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชะอำ m76040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1290 นายอำเภอท่ายาง m76050001@dopa.go.th Chief District Officer
1291 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่ายาง m76050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1292 นายอำเภอบ้านลาด m76060001@dopa.go.th Chief District Officer
1293 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านลาด m76060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1294 นายอำเภอบ้านแหลม m76070001@dopa.go.th Chief District Officer
1295 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านแหลม m76070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1296 นายอำเภอแก่งกระจาน m76080001@dopa.go.th Chief District Officer
1297 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแก่งกระจาน m76080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1298 ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ m76980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1299 ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี m76990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1300 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองเพชรบุรี m76990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1301 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ m67000001@dopa.go.th Governor
1302 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ m67001001@dopa.go.th Vice Governor
1303 ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ m67000010@dopa.go.th Deputy Governor
1304 จ่าจังหวัดเพชรบูรณ์ m67000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1305 ป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์ m67000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1306 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ m67000013@dopa.go.th General Inspectors 
1307 เสมียนตราจังหวัดเพชรบูรณ์ m67000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1308 นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ m67010001@dopa.go.th Chief District Officer
1309 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ m67010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1310 นายอำเภอชนแดน m67020001@dopa.go.th Chief District Officer
1311 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชนแดน m67020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1312 นายอำเภอหล่มสัก m67030001@dopa.go.th Chief District Officer
1313 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหล่มสัก m67030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1314 นายอำเภอหล่มเก่า m67040001@dopa.go.th Chief District Officer
1315 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหล่มเก่า m67040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1316 นายอำเภอวิเชียรบุรี m67050001@dopa.go.th Chief District Officer
1317 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวิเชียรบุรี m67050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1318 นายอำเภอศรีเทพ m67060001@dopa.go.th Chief District Officer
1319 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีเทพ m67060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1320 นายอำเภอหนองไผ่ m67070001@dopa.go.th Chief District Officer
1321 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองไผ่ m67070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1322 นายอำเภอบึงสามพัน m67080001@dopa.go.th Chief District Officer
1323 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบึงสามพัน m67080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1324 นายอำเภอน้ำหนาว m67090001@dopa.go.th Chief District Officer
1325 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอน้ำหนาว m67090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1326 นายอำเภอวังโป่ง m67100001@dopa.go.th Chief District Officer
1327 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังโป่ง m67100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1328 นายอำเภอเขาค้อ m67110001@dopa.go.th Chief District Officer
1329 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขาค้อ m67110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1330 ปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก m67980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1331 ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ m67990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1332 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ m67990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1333 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ m54000001@dopa.go.th Governor
1334 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ m54001001@dopa.go.th Vice Governor
1335 ปลัดจังหวัดแพร่ m54000010@dopa.go.th Deputy Governor
1336 จ่าจังหวัดแพร่ m54000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1337 ป้องกันจังหวัดแพร่ m54000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1338 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ m54000013@dopa.go.th General Inspectors 
1339 เสมียนตราจังหวัดแพร่ m54000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1340 นายอำเภอเมืองแพร่ m54010001@dopa.go.th Chief District Officer
1341 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองแพร่ m54010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1342 นายอำเภอร้องกวาง m54020001@dopa.go.th Chief District Officer
1343 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอร้องกวาง m54020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1344 นายอำเภอลอง m54030001@dopa.go.th Chief District Officer
1345 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลอง m54030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1346 นายอำเภอสูงเม่น m54040001@dopa.go.th Chief District Officer
1347 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสูงเม่น m54040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1348 นายอำเภอเด่นชัย m54050001@dopa.go.th Chief District Officer
1349 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเด่นชัย m54050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1350 นายอำเภอสอง m54060001@dopa.go.th Chief District Officer
1351 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสอง m54060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1352 นายอำเภอวังชิ้น m54070001@dopa.go.th Chief District Officer
1353 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังชิ้น m54070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1354 นายอำเภอหนองม่วงไข่ m54080001@dopa.go.th Chief District Officer
1355 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองม่วงไข่ m54080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1356 ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ m54990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1357 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองแพร่ m54990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1358 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา m56000001@dopa.go.th Governor
1359 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา m56001001@dopa.go.th Vice Governor
1360 ปลัดจังหวัดพะเยา m56000010@dopa.go.th Deputy Governor
1361 จ่าจังหวัดพะเยา m56000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1362 ป้องกันจังหวัดพะเย m56000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1363 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา m56000013@dopa.go.th General Inspectors 
1364 เสมียนตราจังหวัดพะเยา m56000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1365 นายอำเภอเมืองพะเยา m56010001@dopa.go.th Chief District Officer
1366 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองพะเยา m56010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1367 นายอำเภอจุน m56020001@dopa.go.th Chief District Officer
1368 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจุน m56020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1369 นายอำเภอเชียงคำ m56030001@dopa.go.th Chief District Officer
1370 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเชียงคำ m56030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1371 นายอำเภอเชียงม่วน m56040001@dopa.go.th Chief District Officer
1372 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเชียงม่วน m56040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1373 นายอำเภอดอกคำใต้ m56050001@dopa.go.th Chief District Officer
1374 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดอกคำใต้ m56050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1375 นายอำเภอปง m56060001@dopa.go.th Chief District Officer
1376 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปง m56060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1377 นายอำเภอแม่ใจ m56070001@dopa.go.th Chief District Officer
1378 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่ใจ m56070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1379 นายอำเภอภูชาง m56080001@dopa.go.th Chief District Officer
1380 นายอำเภอภูกามยาว m56090001@dopa.go.th Chief District Officer
1381 ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา m56990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1382 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองพะเยา m56990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1383 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต m83000001@dopa.go.th Governor
1384 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต m83001001@dopa.go.th Vice Governor
1385 ปลัดจังหวัดภูเก็ต m83000010@dopa.go.th Deputy Governor
1386 จ่าจังหวัดภูเก็ต m83000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1387 ป้องกันจังหวัดภูเก็ต m83000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1388 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต m83000013@dopa.go.th General Inspectors 
1389 เสมียนตราจังหวัดภูเก็ต m83000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1390 นายอำเภอเมืองภูเก็ต m83010001@dopa.go.th Chief District Officer
1391 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองภูเก็ต m83010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1392 นายอำเภอกะทู้ m83020001@dopa.go.th Chief District Officer
1393 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกะทู้ m83020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1394 นายอำเภอถลาง m83030001@dopa.go.th Chief District Officer
1395 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอถลาง m83030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1396 ปลัดเทศบาลตำบลป่าตอง m83980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1397 ปลัดเทศบาลเมืองภูเก็ต m83990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1398 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองภูเก็ต m83990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1399 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม m44000001@dopa.go.th Governor
1400 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม m44001001@dopa.go.th Vice Governor
1401 ปลัดจังหวัดมหาสารคาม m44000010@dopa.go.th Deputy Governor
1402 จ่าจังหวัดมหาสารคาม m44000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1403 ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม m44000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1404 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม m44000013@dopa.go.th General Inspectors 
1405 เสมียนตราจังหวัดมหาสารคาม m44000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1406 นายอำเภอเมืองมหาสารคาม m44010001@dopa.go.th Chief District Officer
1407 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองมหาสารคาม m44010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1408 นายอำเภอแกดำ m44020001@dopa.go.th Chief District Officer
1409 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแกดำ m44020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1410 นายอำเภอโกสุมพิสัย m44030001@dopa.go.th Chief District Officer
1411 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโกสุมพิสัย m44030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1412 นายอำเภอกันทรวิชัย m44040001@dopa.go.th Chief District Officer
1413 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกันทรวิชัย m44040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1414 นายอำเภอเชียงยืน m44050001@dopa.go.th Chief District Officer
1415 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเชียงยืน m44050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1416 นายอำเภอบรบือ m44060001@dopa.go.th Chief District Officer
1417 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบรบือ m44060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1418 นายอำเภอนาเชือก m44070001@dopa.go.th Chief District Officer
1419 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาเชือก m44070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1420 นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย m44080001@dopa.go.th Chief District Officer
1421 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย m44080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1422 นายอำเภอวาปีปทุม m44090001@dopa.go.th Chief District Officer
1423 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวาปีปทุม m44090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1424 นายอำเภอนาดูน m44100001@dopa.go.th Chief District Officer
1425 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาดูน m44100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1426 นายอำเภอยางสีสุราช m44110001@dopa.go.th Chief District Officer
1427 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอยางสีสุราช m44110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1428 นายอำเภอกุดรัง m44120001@dopa.go.th Chief District Officer
1429 นายอำเภอชื่นชม m44130001@dopa.go.th Chief District Officer
1430 ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม m44990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1431 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองมหาสารคาม m44990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1432 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน m58000001@dopa.go.th Governor
1433 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน m58001001@dopa.go.th Vice Governor
1434 ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน m58000010@dopa.go.th Deputy Governor
1435 จ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน m58000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1436 ป้องกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน m58000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1437 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน m58000013@dopa.go.th General Inspectors 
1438 เสมียนตราจังหวัดแม่ฮ่องสอน m58000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1439 นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน m58010001@dopa.go.th Chief District Officer
1440 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน m58010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1441 นายอำเภอขุนยวม m58020001@dopa.go.th Chief District Officer
1442 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอขุนยวม m58020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1443 นายอำเภอปาย m58030001@dopa.go.th Chief District Officer
1444 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปาย m58030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1445 นายอำเภอแม่สะเรียง m58040001@dopa.go.th Chief District Officer
1446 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่สะเรียง m58040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1447 นายอำเภอแม่ลาน้อย m58050001@dopa.go.th Chief District Officer
1448 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่ลาน้อย m58050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1449 นายอำเภอสบเมย m58060001@dopa.go.th Chief District Officer
1450 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสบเมย m58060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1451 นายอำเภอปางมะผ้า m58070001@dopa.go.th Chief District Officer
1452 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปางมะผ้า m58070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1453 ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน m58990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1454 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน m58990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1455 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร m49000001@dopa.go.th Governor
1456 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร m49001001@dopa.go.th Vice Governor
1457 ปลัดจังหวัดมุกดาหาร m49000010@dopa.go.th Deputy Governor
1458 จ่าจังหวัดมุกดาหาร m49000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1459 ป้องกันจังหวัดมุกดาหาร m49000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1460 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร m49000013@dopa.go.th General Inspectors 
1461 เสมียนตราจังหวัดมุกดาหาร m49000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1462 นายอำเภอเมืองมุกดาหาร m49010001@dopa.go.th Chief District Officer
1463 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองมุกดาหาร m49010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1464 นายอำเภอนิคมคำสร้อย m49020001@dopa.go.th Chief District Officer
1465 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนิคมคำสร้อย m49020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1466 นายอำเภอดอนตาล m49030001@dopa.go.th Chief District Officer
1467 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดอนตาล m49030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1468 นายอำเภอดงหลวง m49040001@dopa.go.th Chief District Officer
1469 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดงหลวง m49040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1470 นายอำเภอคำชะอี m49050001@dopa.go.th Chief District Officer
1471 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคำชะอี m49050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1472 นายอำเภอหว้านใหญ่ m49060001@dopa.go.th Chief District Officer
1473 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหว้านใหญ่ m49060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1474 นายอำเภอหนองสูง m49070001@dopa.go.th Chief District Officer
1475 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองสูง m49070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1476 ปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร m49990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1477 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองมุกดาหาร m49990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1478 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา m95000001@dopa.go.th Governor
1479 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา m95001001@dopa.go.th Vice Governor
1480 ปลัดจังหวัดยะลา m95000010@dopa.go.th Deputy Governor
1481 จ่าจังหวัดยะลา m95000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1482 ป้องกันจังหวัดยะลา m95000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1483 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา m95000013@dopa.go.th General Inspectors 
1484 เสมียนตราจังหวัดยะลา m95000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1485 นายอำเภอเมืองยะลา m95010001@dopa.go.th Chief District Officer
1486 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองยะลา m95010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1487 นายอำเภอเบตง m95020001@dopa.go.th Chief District Officer
1488 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเบตง m95020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1489 นายอำเภอบันนังสตา m95030001@dopa.go.th Chief District Officer
1490 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบันนังสตา m95030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1491 นายอำเภอธารโต m95040001@dopa.go.th Chief District Officer
1492 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอธารโต m95040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1493 นายอำเภอยะหา m95050001@dopa.go.th Chief District Officer
1494 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอยะหา m95050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1495 นายอำเภอรามัน m95060001@dopa.go.th Chief District Officer
1496 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอรามัน m95060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1497 นายอำเภอกาบัง m95070001@dopa.go.th Chief District Officer
1498 นายอำเภอกรงปินัง m95080001@dopa.go.th Chief District Officer
1499 ปลัดเทศบาลตำบลเบตง m95980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1500 ปลัดเทศบาลนครยะลา m95990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1501 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลนครยะลา m95990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1502 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร m35000001@dopa.go.th Governor
1503 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร m35001001@dopa.go.th Vice Governor
1504 ปลัดจังหวัดยโสธร m35000010@dopa.go.th Deputy Governor
1505 จ่าจังหวัดยโสธร m35000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1506 ป้องกันจังหวัดยโสธร m35000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1507 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร m35000013@dopa.go.th General Inspectors 
1508 เสมียนตราจังหวัดยโสธร m35000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1509 นายอำเภอเมืองยโสธร m35010001@dopa.go.th Chief District Officer
1510 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองยโสธร m35010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1511 นายอำเภอทรายมูล m35020001@dopa.go.th Chief District Officer
1512 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทรายมูล m35020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1513 นายอำเภอกุดชุม m35030001@dopa.go.th Chief District Officer
1514 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกุดชุม m35030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1515 นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว m35040001@dopa.go.th Chief District Officer
1516 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนอำเภอคำเขื่อนแก้ว m35040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1517 นายอำเภอป่าติ้ว m35050001@dopa.go.th Chief District Officer
1518 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอป่าติ้ว m35050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1519 นายอำเภอมหาชนะชัย m35060001@dopa.go.th Chief District Officer
1520 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอมหาชนะชัย m35060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1521 นายอำเภอค้อวัง m35070001@dopa.go.th Chief District Officer
1522 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอค้อวัง m35070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1523 นายอำเภอเลิงนกทา m35080001@dopa.go.th Chief District Officer
1524 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเลิงนกทา m35080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1525 นายอำเภอไทยเจริญ m35090001@dopa.go.th Chief District Officer
1526 ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร m35990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1527 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองยโสธร m35990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1528 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด m45000001@dopa.go.th Governor
1529 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด m45001001@dopa.go.th Vice Governor
1530 ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด m45000010@dopa.go.th Deputy Governor
1531 จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด m45000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1532 ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด m45000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1533 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด m45000013@dopa.go.th General Inspectors 
1534 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด m45000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1535 นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด m45010001@dopa.go.th Chief District Officer
1536 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด m45010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1537 นายอำเภอเกษตรวิสัย m45020001@dopa.go.th Chief District Officer
1538 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเกษตรวิสัย m45020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1539 นายอำเภอปทุมรัตน์ m45030001@dopa.go.th Chief District Officer
1540 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปทุมรัตน์ m45030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1541 นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน m45040001@dopa.go.th Chief District Officer
1542 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน m45040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1543 นายอำเภอธวัชบุรี m45050001@dopa.go.th Chief District Officer
1544 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอธวัชบุรี m45050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1545 นายอำเภอพนมไพร m45060001@dopa.go.th Chief District Officer
1546 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพนมไพร m45060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1547 นายอำเภอโพนทอง m45070001@dopa.go.th Chief District Officer
1548 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพนทอง m45070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1549 นายอำเภอโพธิ์ชัย m45080001@dopa.go.th Chief District Officer
1550 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพธิ์ชัย m45080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1551 นายอำเภอหนองพอก m45090001@dopa.go.th Chief District Officer
1552 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองพอก m45090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1553 นายอำเภอเสลภูมิ m45100001@dopa.go.th Chief District Officer
1554 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเสลภูมิ m45100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1555 นายอำเภอสุวรรณภูมิ m45110001@dopa.go.th Chief District Officer
1556 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสุวรรณภูมิ m45110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1557 นายอำเภอเมืองสรวง m45120001@dopa.go.th Chief District Officer
1558 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสรวง m45120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1559 นายอำเภอโพนทราย m45130001@dopa.go.th Chief District Officer
1560 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพนทราย m45130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1561 นายอำเภออาจสามารถ m45140001@dopa.go.th Chief District Officer
1562 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภออาจสามารถ m45140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1563 นายอำเภอเมยวดี m45150001@dopa.go.th Chief District Officer
1564 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมยวดี m45150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1565 นายอำเภอศรีสมเด็จ m45160001@dopa.go.th Chief District Officer
1566 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีสมเด็จ m45160010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1567 นายอำเภอจังหาร m45170001@dopa.go.th Chief District Officer
1568 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจังหาร m45170010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1569 นายอำเภอเชียงขวัญ m45180001@dopa.go.th Chief District Officer
1570 นายอำเภอหนองฮี m45190001@dopa.go.th Chief District Officer
1571 นายอำเภอทุ่งเขาหลวง m45200001@dopa.go.th Chief District Officer
1572 ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด m45990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1573 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด m45990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1574 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง m85000001@dopa.go.th Governor
1575 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง m85001001@dopa.go.th Vice Governor
1576 ปลัดจังหวัดระนอง m85000010@dopa.go.th Deputy Governor
1577 จ่าจังหวัดระนอง m85000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1578 ป้องกันจังหวัดระนอง m85000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1579 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง m85000013@dopa.go.th General Inspectors 
1580 เสมียนตราจังหวัดระนอง m85000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1581 นายอำเภอเมืองระนอง m85010001@dopa.go.th Chief District Officer
1582 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองระนอง m85010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1583 นายอำเภอละอุ่น m85020001@dopa.go.th Chief District Officer
1584 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอละอุ่น m85020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1585 นายอำเภอกะเปอร์ m85030001@dopa.go.th Chief District Officer
1586 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกะเปอร์ m85030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1587 นายอำเภอกระบุรี m85040001@dopa.go.th Chief District Officer
1588 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกระบุรี m85040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1589 นายอำเภอสุขสำราญ m85050001@dopa.go.th Chief District Officer
1590 ปลัดเทศบาลเมืองระนอง m85990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1591 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองระนอง m85990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1592 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง m21000001@dopa.go.th Governor
1593 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง m21001001@dopa.go.th Vice Governor
1594 ปลัดจังหวัดระยอง m21000010@dopa.go.th Deputy Governor
1595 จ่าจังหวัดระยอง m21000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1596 ป้องกันจังหวัดระยอง m21000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1597 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง m21000013@dopa.go.th General Inspectors 
1598 เสมียนตราจังหวัดระยอง m21000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1599 นายอำเภอเมืองระยอง m21010001@dopa.go.th Chief District Officer
1600 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองระยอง m21010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1601 นายอำเภอบ้านฉาง m21020001@dopa.go.th Chief District Officer
1602 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านฉาง m21020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1603 นายอำเภอแกลง m21030001@dopa.go.th Chief District Officer
1604 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแกลง m21030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1605 นายอำเภอวังจันทร์ m21040001@dopa.go.th Chief District Officer
1606 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังจันทร์ m21040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1607 นายอำเภอบ้านค่าย m21050001@dopa.go.th Chief District Officer
1608 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านค่าย m21050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1609 นายอำเภอปลวกแดง m21060001@dopa.go.th Chief District Officer
1610 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปลวกแดง m21060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1611 นายอำเภอเขาชะเมา m21070001@dopa.go.th Chief District Officer
1612 นายอำเภอนิคมพัฒนา m21080001@dopa.go.th Chief District Officer
1613 ปลัดเทศบาลตำบลมาบตาพุด m21970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1614 ปลัดเทศบาลตำบลทางเกวียน m21980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1615 ปลัดเทศบาลเมืองระยอง m21990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1616 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองระยอง m21990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1617 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี m70000001@dopa.go.th Governor
1618 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี m70001001@dopa.go.th Vice Governor
1619 ปลัดจังหวัดราชบุรี m70000010@dopa.go.th Deputy Governor
1620 จ่าจังหวัดราชบุรี m70000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1621 ป้องกันจังหวัดราชบุรี m70000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1622 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี m70000013@dopa.go.th General Inspectors 
1623 เสมียนตราจังหวัดราชบุรี m70000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1624 นายอำเภอเมืองราชบุรี m70010001@dopa.go.th Chief District Officer
1625 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอราชบุรี m70010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1626 นายอำเภอจอมบึง m70020001@dopa.go.th Chief District Officer
1627 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจอมบึง m70020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1628 นายอำเภอสวนผึ้ง m70030001@dopa.go.th Chief District Officer
1629 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสวนผึ้ง m70030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1630 นายอำเภอดำเนินสะดวก m70040001@dopa.go.th Chief District Officer
1631 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดำเนินสะดวก m70040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1632 นายอำเภอบ้านโป่ง m70050001@dopa.go.th Chief District Officer
1633 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านโป่ง m70050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1634 นายอำเภอบางแพ m70060001@dopa.go.th Chief District Officer
1635 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางแพ m70060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1636 นายอำเภอโพธาราม m70070001@dopa.go.th Chief District Officer
1637 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพธาราม m70070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1638 นายอำเภอปากท่อ m70080001@dopa.go.th Chief District Officer
1639 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปากท่อ m70080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1640 นายอำเภอวัดเพลง m70090001@dopa.go.th Chief District Officer
1641 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวัดเพลง m70090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1642 นายอำเภอบ้านคา m70100001@dopa.go.th Chief District Officer
1643 ปลัดเทศบาลเมืองโพธาราม m70970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1644 ปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง m70980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1645 ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี m70990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1646 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองราชบุรี m70990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1647 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี m16000001@dopa.go.th Governor
1648 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี m16001001@dopa.go.th Vice Governor
1649 ปลัดจังหวัดลพบุรี m16000010@dopa.go.th Deputy Governor
1650 จ่าจังหวัดลพบุรี m16000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1651 ป้องกันจังหวัดลพบุรี m16000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1652 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี m16000013@dopa.go.th General Inspectors 
1653 เสมือนตราจังหวัดลพบุรี m16000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1654 นายอำเภอเมืองลพบุรี m16010001@dopa.go.th Chief District Officer
1655 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองลพบุรี m16010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1656 นายอำเภอพัฒนานิคม m16020001@dopa.go.th Chief District Officer
1657 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพัฒนานิคม m16020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1658 นายอำเภอโคกสำโรง m16030001@dopa.go.th Chief District Officer
1659 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโคกสำโรง m16030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1660 นายอำเภอชัยบาดาล m16040001@dopa.go.th Chief District Officer
1661 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชัยบาดาล m16040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1662 นายอำเภอท่าวุ้ง m16050001@dopa.go.th Chief District Officer
1663 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าวุ้ง m16050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1664 นายอำเภอบ้านหมี่ m16060001@dopa.go.th Chief District Officer
1665 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านหมี่ m16060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1666 นายอำเภอท่าหลวง m16070001@dopa.go.th Chief District Officer
1667 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าหลวง m16070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1668 นายอำเภอสระโบสถ์ m16080001@dopa.go.th Chief District Officer
1669 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสระโบสถ์ m16080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1670 นายอำเภอโคกเจริญ m16090001@dopa.go.th Chief District Officer
1671 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโคกเจริญ m16090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1672 นายอำเภอลำสนธิ m16100001@dopa.go.th Chief District Officer
1673 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลำสนธิ m16100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1674 นายอำเภอหนองม่วง m16110001@dopa.go.th Chief District Officer
1675 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองม่วง m16110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1676 ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง m16970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1677 ปลัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ m16980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1678 ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี m16990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1679 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองลพบุรี m16990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1680 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง m52000001@dopa.go.th Governor
1681 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง m52001001@dopa.go.th Vice Governor
1682 ปลัดจังหวัดลำปาง m52000010@dopa.go.th Deputy Governor
1683 จ่าจังหวัดลำปาง m52000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1684 ป้องกันจังหวัดลำปาง m52000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1685 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง m52000013@dopa.go.th General Inspectors 
1686 เสมียนตราจังหวัดลำปาง m52000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1687 นายอำเภอเมืองลำปาง m52010001@dopa.go.th Chief District Officer
1688 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองลำปาง m52010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1689 นายอำเภอแม่เมาะ m52020001@dopa.go.th Chief District Officer
1690 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่เมาะ m52020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1691 นายอำเภอเกาะคา m52030001@dopa.go.th Chief District Officer
1692 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเกาะคา m52030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1693 นายอำเภอเสริมงาม m52040001@dopa.go.th Chief District Officer
1694 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเสริมงาม m52040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1695 นายอำเภองาว m52050001@dopa.go.th Chief District Officer
1696 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภองาว m52050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1697 นายอำเภอแจ้ห่ม m52060001@dopa.go.th Chief District Officer
1698 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแจ้ห่ม m52060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1699 นายอำเภอวังเหนือ m52070001@dopa.go.th Chief District Officer
1700 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังเหนือ m52070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1701 นายอำเภอเถิน m52080001@dopa.go.th Chief District Officer
1702 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเถิน m52080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1703 นายอำเภอแม่พริก m52090001@dopa.go.th Chief District Officer
1704 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่พริก m52090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1705 นายอำเภอแม่ทะ m52100001@dopa.go.th Chief District Officer
1706 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่ทะ m52100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1707 นายอำเภอสบปราบ m52110001@dopa.go.th Chief District Officer
1708 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสบปราบ m52110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1709 นายอำเภอห้างฉัตร m52120001@dopa.go.th Chief District Officer
1710 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอห้างฉัตร m52120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1711 นายอำเภอเมืองปาน m52130001@dopa.go.th Chief District Officer
1712 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองปาน m52130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1713 ปลัดเทศบาลเมืองลำปาง m52990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1714 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองลำปาง m52990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1715 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน m51000001@dopa.go.th Governor
1716 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน m51001001@dopa.go.th Vice Governor
1717 ปลัดจังหวัดลำพูน m51000010@dopa.go.th Deputy Governor
1718 จ่าจังหวัดลำพูน m51000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1719 ป้องกันจังหวัดลำพูน m51000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1720 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน m51000013@dopa.go.th General Inspectors 
1721 เสมียนตราจังหวัดลำพูน m51000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1722 นายอำเภอเมืองลำพูน m51010001@dopa.go.th Chief District Officer
1723 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองลำพูน m51010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1724 นายอำเภอแม่ทา m51020001@dopa.go.th Chief District Officer
1725 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่ทา m51020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1726 นายอำเภอบ้านโฮ่ง m51030001@dopa.go.th Chief District Officer
1727 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านโฮ่ง m51030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1728 นายอำเภอลี้ m51040001@dopa.go.th Chief District Officer
1729 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลี้ m51040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1730 นายอำเภอทุ่งหัวช้าง m51050001@dopa.go.th Chief District Officer
1731 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทุ่งหัวช้าง m51050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1732 นายอำเภอป่าซาง m51060001@dopa.go.th Chief District Officer
1733 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอป่าซาง m51060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1734 นายอำเภอบ้านธิ m51070001@dopa.go.th Chief District Officer
1735 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านธิ m51070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1736 นายอำเภอเวียงหนองล่อง m51080001@dopa.go.th Chief District Officer
1737 ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน m51990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1738 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองลำพูน m51990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1739 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย m42000001@dopa.go.th Governor
1740 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดเลย m42001001@dopa.go.th Vice Governor
1741 ปลัดจังหวัดเลย m42000010@dopa.go.th Deputy Governor
1742 จ่าจังหวัดเลย m42000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1743 ป้องกันจังหวัดเลย m42000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1744 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย m42000013@dopa.go.th General Inspectors 
1745 เสมียนตราจังหวัดเลย m42000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1746 นายอำเภอเมืองเลย m42010001@dopa.go.th Chief District Officer
1747 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองเลย m42010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1748 นายอำเภอนาด้วง m42020001@dopa.go.th Chief District Officer
1749 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาด้วง m42020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1750 นายอำเภอเชียงคาน m42030001@dopa.go.th Chief District Officer
1751 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเชียงคาน m42030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1752 นายอำเภอปากชม m42040001@dopa.go.th Chief District Officer
1753 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปากชม m42040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1754 นายอำเภอด่านซ้าย m42050001@dopa.go.th Chief District Officer
1755 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอด่านซ้าย m42050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1756 นายอำเภอนาแห้ว m42060001@dopa.go.th Chief District Officer
1757 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาแห้ว m42060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1758 นายอำเภอภูเรือ m42070001@dopa.go.th Chief District Officer
1759 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภูเรือ m42070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1760 นายอำเภอท่าลี่ m42080001@dopa.go.th Chief District Officer
1761 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าลี่ m42080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1762 นายอำเภอวังสะพุง m42090001@dopa.go.th Chief District Officer
1763 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังสะพุง m42090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1764 นายอำเภอภูกระดึง m42100001@dopa.go.th Chief District Officer
1765 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภูกระดึง m42100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1766 นายอำเภอภูหลวง m42110001@dopa.go.th Chief District Officer
1767 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภูหลวง m42110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1768 นายอำเภอผาขาว m42120001@dopa.go.th Chief District Officer
1769 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอผาขาว m42120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1770 นายอำเภอเอราวัณ m42130001@dopa.go.th Chief District Officer
1771 นายอำเภอหนองหิน m42140001@dopa.go.th Chief District Officer
1772 ปลัดเทศบาลเมืองเลย m42990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1773 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองเลย m42990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1774 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ m33000001@dopa.go.th Governor
1775 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ m33001001@dopa.go.th Vice Governor
1776 ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ m33000010@dopa.go.th Deputy Governor
1777 จ่าจังหวัดศรีสะเกษ m33000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1778 ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ m33000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1779 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ m33000013@dopa.go.th General Inspectors 
1780 เสมียนตราจังหวัดศรีสะเกษ m33000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1781 นายอำเภอศรีสะเกษ m33010001@dopa.go.th Chief District Officer
1782 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีสะเกษ m33010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1783 นายอำเภอยางชุมน้อย m33020001@dopa.go.th Chief District Officer
1784 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอยางชุมน้อย m33020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1785 นายอำเภอกันทรารมย์ m33030001@dopa.go.th Chief District Officer
1786 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกันทรารมย์ m33030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1787 นายอำเภอกันทรลักษ์ m33040001@dopa.go.th Chief District Officer
1788 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกันทรลักษ์ m33040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1789 นายอำเภอขุขันธ์ m33050001@dopa.go.th Chief District Officer
1790 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอขุขันธ์ m33050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1791 นายอำเภอไพรบึง m33060001@dopa.go.th Chief District Officer
1792 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอไพรบึง m33060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1793 นายอำเภอปรางค์กู่ m33070001@dopa.go.th Chief District Officer
1794 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปรางค์กู่ m33070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1795 นายอำเภอขุนหาญ m33080001@dopa.go.th Chief District Officer
1796 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอขุนหาญ m33080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1797 นายอำเภอราษีไศล m33090001@dopa.go.th Chief District Officer
1798 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอราษีไศล m33090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1799 นายอำเภออุทุมพรพิสัย m33100001@dopa.go.th Chief District Officer
1800 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภออุทุมพรพิสัย m33100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1801 นายอำเภอบึงบูรพ์ m33110001@dopa.go.th Chief District Officer
1802 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบึงบูรพ์ m33110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1803 นายอำเภอห้วยทับทัน m33120001@dopa.go.th Chief District Officer
1804 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอห้วยทับทัน m33120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1805 นายอำเภอโนนคูณ m33130001@dopa.go.th Chief District Officer
1806 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโนนคูณ m33130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1807 นายอำเภอศรีรัตนะ m33140001@dopa.go.th Chief District Officer
1808 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีรัตนะ m33140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1809 นายอำเภอน้ำเกลี้ยง m33150001@dopa.go.th Chief District Officer
1810 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอน้ำเกลี้ยง m33150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1811 นายอำเภอวังหิน m33160001@dopa.go.th Chief District Officer
1812 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังหิน m33160010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1813 นายอำเภอภูสิงห์ m33170001@dopa.go.th Chief District Officer
1814 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภูสิงห์ m33170010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1815 นายอำเภอเมืองจันทร์ m33180001@dopa.go.th Chief District Officer
1816 นายอำเภอเบญจลักษ์ m33190001@dopa.go.th Chief District Officer
1817 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเบญจลักษ์ m33190010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1818 นายอำเภอพยุห์ m33200001@dopa.go.th Chief District Officer
1819 นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ m33210001@dopa.go.th Chief District Officer
1820 นายอำเภอศิลาลาด m33220001@dopa.go.th Chief District Officer
1821 ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ m33990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1822 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองศรีสะเกษ m33990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1823 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร m47000001@dopa.go.th Governor
1824 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร m47001001@dopa.go.th Vice Governor
1825 ปลัดจังหวัดสกลนคร m47000010@dopa.go.th Deputy Governor
1826 จ่าจังหวัดสกลนคร m47000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1827 ป้องกันจังหวัดสกลนคร m47000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1828 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร m47000013@dopa.go.th General Inspectors 
1829 เสมียนตราจังหวัดสกลนคร m47000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1830 นายอำเภอเมืองสกลนคร m47010001@dopa.go.th Chief District Officer
1831 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสกลนคร m47010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1832 นายอำเภอกุสุมาลย์ m47020001@dopa.go.th Chief District Officer
1833 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกุสุมาลย์ m47020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1834 นายอำเภอกุดบาก m47030001@dopa.go.th Chief District Officer
1835 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกุดบาก m47030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1836 นายอำเภอพรรณานิคม m47040001@dopa.go.th Chief District Officer
1837 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพรรณานิคม m47040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1838 นายอำเภอพังโคน m47050001@dopa.go.th Chief District Officer
1839 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพังโคน m47050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1840 นายอำเภอวาริชภูมิ m47060001@dopa.go.th Chief District Officer
1841 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวาริชภูมิ m47060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1842 นายอำเภอนิคมน้ำอูน m47070001@dopa.go.th Chief District Officer
1843 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนิคมน้ำอูน m47070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1844 นายอำเภอวานรนิวาส m47080001@dopa.go.th Chief District Officer
1845 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวานรนิวาส m47080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1846 นายอำเภอคำตากล้า m47090001@dopa.go.th Chief District Officer
1847 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคำตากล้า m47090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1848 นายอำเภอบ้านม่วง m47100001@dopa.go.th Chief District Officer
1849 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านม่วง m47100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1850 นายอำเภออากาศอำนวย m47110001@dopa.go.th Chief District Officer
1851 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภออากาศอำนวย m47110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1852 นายอำเภอสว่างแดนดิน m47120001@dopa.go.th Chief District Officer
1853 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสว่างแดนดิน m47120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1854 นายอำเภอส่องดาว m47130001@dopa.go.th Chief District Officer
1855 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอส่องดาว m47130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1856 นายอำเภอเต่างอย m47140001@dopa.go.th Chief District Officer
1857 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเต่างอย m47140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1858 นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ m47150001@dopa.go.th Chief District Officer
1859 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ m47150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1860 นายอำเภอเจริญศิลป์ m47160001@dopa.go.th Chief District Officer
1861 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเจริญศิลป์ m47160010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1862 นายอำเภอโพนนาแก้ว m47170001@dopa.go.th Chief District Officer
1863 นายอำเภอภูพาน m47180001@dopa.go.th Chief District Officer
1864 ปลัดเทศบาลเมืองสกลนคร m47990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1865 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสกลนคร m47990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1866 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา m90000001@dopa.go.th Governor
1867 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา m90001001@dopa.go.th Vice Governor
1868 ปลัดจังหวัดสงขลา m90000010@dopa.go.th Deputy Governor
1869 จ่าจังหวัดสงขลา m90000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1870 ป้องกันจังหวัดสงขลา m90000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1871 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา m90000013@dopa.go.th General Inspectors 
1872 เสมียนตราจังหวัดสงขลา m90000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1873 นายอำเภอเมืองสงขลา m90010001@dopa.go.th Chief District Officer
1874 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสงขลา m90010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1875 นายอำเภอสทิงพระ m90020001@dopa.go.th Chief District Officer
1876 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสทิงพระ m90020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1877 นายอำเภอจะนะ m90030001@dopa.go.th Chief District Officer
1878 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจะนะ m90030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1879 นายอำเภอนาทวี m90040001@dopa.go.th Chief District Officer
1880 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาทวี m90040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1881 นายอำเภอเทพา m90050001@dopa.go.th Chief District Officer
1882 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเทพา m90050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1883 นายอำเภอสะบ้าย้อย m90060001@dopa.go.th Chief District Officer
1884 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสะบ้าย้อย m90060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1885 นายอำเภอระโนด m90070001@dopa.go.th Chief District Officer
1886 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอระโนด m90070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1887 นายอำเภอกระแสสินธุ์ m90080001@dopa.go.th Chief District Officer
1888 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกระแสสินธุ์ m90080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1889 นายอำเภอรัตภูมิ m90090001@dopa.go.th Chief District Officer
1890 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอรัตภูมิ m90090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1891 นายอำเภอสะเดา m90100001@dopa.go.th Chief District Officer
1892 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสะเดา m90100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1893 นายอำเภอหาดใหญ่ m90110001@dopa.go.th Chief District Officer
1894 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหาดใหญ่ m90110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1895 นายอำเภอนาหม่อม m90120001@dopa.go.th Chief District Officer
1896 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาหม่อม m90120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1897 นายอำเภอควนเนียง m90130001@dopa.go.th Chief District Officer
1898 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอควนเนียง m90130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1899 นายอำเภอบางกล่ำ m90140001@dopa.go.th Chief District Officer
1900 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางกล่ำ m90140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1901 นายอำเภอสิงหนคร m90150001@dopa.go.th Chief District Officer
1902 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสิงหนคร m90150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1903 นายอำเภอคลองหอยโข่ง m90160001@dopa.go.th Chief District Officer
1904 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านพรุ m90960001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1905 ปลัดเทศบาลตำบลสะเดา m90970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1906 ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ m90980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1907 ปลัดเทศบาลเมืองสงขลา m90990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1908 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสงขลา m90990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1909 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล m91000001@dopa.go.th Governor
1910 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล m91001001@dopa.go.th Vice Governor
1911 ปลัดจังหวัดสตูล m91000010@dopa.go.th Deputy Governor
1912 จ่าจังหวัดสตูล m91000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1913 ป้องกันจังหวัดสตูล m91000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1914 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล m91000013@dopa.go.th General Inspectors 
1915 เสมียนตราจังหวัดสตูล m91000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1916 นายอำเภอเมืองสตูล m91010001@dopa.go.th Chief District Officer
1917 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสตูล m91010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1918 นายอำเภอควนโดน m91020001@dopa.go.th Chief District Officer
1919 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอควนโดน m91020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1920 นายอำเภอควนกาหลง m91030001@dopa.go.th Chief District Officer
1921 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอควนกาหลง m91030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1922 นายอำเภอท่าแพ m91040001@dopa.go.th Chief District Officer
1923 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าแพ m91040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1924 นายอำเภอละงู m91050001@dopa.go.th Chief District Officer
1925 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอละงู m91050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1926 นายอำเภอทุ่งหว้า m91060001@dopa.go.th Chief District Officer
1927 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทุ่งหว้า m91060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1928 นายอำเภอมะนัง m91070001@dopa.go.th Chief District Officer
1929 ปลัดเทศบาลเมืองสตูล m91990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1930 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสตูล m91990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1931 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ m11000001@dopa.go.th Governor
1932 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ m11001001@dopa.go.th Vice Governor
1933 ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ m11000010@dopa.go.th Deputy Governor
1934 จ่าจังหวัดสมุทรปราการ m11000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1935 ป้องกันจังหวัดสมุทรปราการ m11000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1936 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ m11000013@dopa.go.th General Inspectors 
1937 เสมียนตราจังหวัดสมุทรปราการ m11000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1938 นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ m11010001@dopa.go.th Chief District Officer
1939 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ m11010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1940 นายอำเภอบางบ่อ m11020001@dopa.go.th Chief District Officer
1941 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางบ่อ m11020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1942 นายอำเภอบางพลี m11030001@dopa.go.th Chief District Officer
1943 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางพลี m11030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1944 นายอำเภอพระประแดง m11040001@dopa.go.th Chief District Officer
1945 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพระประแดง m11040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1946 นายอำภอพระสมุทรเจดีย์ m11050001@dopa.go.th Chief District Officer
1947 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ m11050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1948 นายอำเภอบางเสาธง m11060001@dopa.go.th Chief District Officer
1949 ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ m11960001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1950 ปลัดเทศบาลตำบลลัดหลวง m11970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1951 ปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง m11980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1952 ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ m11990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1953 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสมุทรปราการ m11990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1954 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม m75000001@dopa.go.th Governor
1955 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม m75001001@dopa.go.th Vice Governor
1956 ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม m75000010@dopa.go.th Deputy Governor
1957 จ่าจังหวัดสมุทรสงคราม m75000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1958 ป้องกันจังหวัดสมุทรสงคราม m75000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1959 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม m75000013@dopa.go.th General Inspectors 
1960 เสมียนตราจังหวัดสมุทรสงคราม m75000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1961 นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม m75010001@dopa.go.th Chief District Officer
1962 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม m75010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1963 นายอำเภอบางคนที m75020001@dopa.go.th Chief District Officer
1964 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางคนที m75020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1965 นายอำเภออัมพวา m75030001@dopa.go.th Chief District Officer
1966 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภออัมพวา m75030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1967 ปลัดเทศบาลตำบลอัมพวา m75980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1968 ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม m75990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1969 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม m75990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1970 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร m74000001@dopa.go.th Governor
1971 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร m74001001@dopa.go.th Vice Governor
1972 ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร m74000010@dopa.go.th Deputy Governor
1973 จ่าจังหวัดสมุทรสาคร m74000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1974 ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร m74000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1975 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร m74000013@dopa.go.th General Inspectors 
1976 เสมียนตราจังหวัดสมุทรสาคร m74000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1977 นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร m74010001@dopa.go.th Chief District Officer
1978 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร m74010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1979 นายอำเภอกระทุ่มแบน m74020001@dopa.go.th Chief District Officer
1980 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกระทุ่มแบน m74020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1981 นายอำเภอบ้านแพ้ว m74030001@dopa.go.th Chief District Officer
1982 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านแพ้ว m74030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1983 ปลัดเทศบาลตำบลอ้อมน้อย m74970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1984 ปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน m74980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1985 ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสาคร m74990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
1986 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสมุทรสาคร m74990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
1987 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี m19000001@dopa.go.th Governor
1988 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี m19001001@dopa.go.th Vice Governor
1989 ปลัดจังหวัดสระบุรี m19000010@dopa.go.th Deputy Governor
1990 จ่าจังหวัดสระบุรี m19000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
1991 ป้องกันจังหวัดสระบุรี m19000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
1992 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี m19000013@dopa.go.th General Inspectors 
1993 เสมียนตราจังหวัดสระบุรี m19000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
1994 นายอำเภอเมืองสระบุรี m19010001@dopa.go.th Chief District Officer
1995 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสระบุรี m19010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1996 นายอำเภอแก่งคอย m19020001@dopa.go.th Chief District Officer
1997 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแก่งคอย m19020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
1998 นายอำเภอหนองแค m19030001@dopa.go.th Chief District Officer
1999 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองแค m19030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2000 นายอำเภอวิหารแดง m19040001@dopa.go.th Chief District Officer
2001 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวิหารแดง m19040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2002 นายอำเภอหนองแซง m19050001@dopa.go.th Chief District Officer
2003 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองแซง m19050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2004 นายอำเภอบ้านหมอ m19060001@dopa.go.th Chief District Officer
2005 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านหมอ m19060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2006 นายอำเภอดอนพุด m19070001@dopa.go.th Chief District Officer
2007 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดอนพุด m19070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2008 นายอำเภอหนองโดน m19080001@dopa.go.th Chief District Officer
2009 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองโดน m19080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2010 นายอำเภอพระพุทธบาท m19090001@dopa.go.th Chief District Officer
2011 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพระพุทธบาท m19090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2012 นายอำเภอเสาไห้ m19100001@dopa.go.th Chief District Officer
2013 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเสาไห้ m19100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2014 นายอำเภอมวกเหล็ก m19110001@dopa.go.th Chief District Officer
2015 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอมวกเหล็ก m19110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2016 นายอำเภอวังม่วง m19120001@dopa.go.th Chief District Officer
2017 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังม่วง m19120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2018 นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ m19130001@dopa.go.th Chief District Officer
2019 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ m19130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2020 ปลัดเทศบาลตำบลพระพุทธบาท m19960001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2021 ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค m19970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2022 ปลัดเทศบาลตำบลแก่งคอย m19980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2023 ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี m19990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2024 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสระบุรี m19990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2025 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว m27000001@dopa.go.th Governor
2026 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว m27001001@dopa.go.th Vice Governor
2027 ปลัดจังหวัดสระแก้ว m27000010@dopa.go.th Deputy Governor
2028 จ่าจังหวัดสระแก้ว m27000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2029 ปลัดจังหวักสระแก้ว m27000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2030 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว m27000013@dopa.go.th General Inspectors 
2031 เสมียนตราจังหวัดสระแก้ว m27000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2032 นายอำเภอเมืองสระแก้ว m27010001@dopa.go.th Chief District Officer
2033 หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสระแก้ว m27010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2034 นายอำเภอคลองหาด m27020001@dopa.go.th Chief District Officer
2035 หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนและบัตรอำเภอคลองหาด m27020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2036 นายอำเภอตาพระยา m27030001@dopa.go.th Chief District Officer
2037 หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนและบัตรอำเภอตาพระยา m27030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2038 นายอำเภอวังน้ำเย็น m27040001@dopa.go.th Chief District Officer
2039 หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนและบัตรอำเภอวังน้ำเย็น m27040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2040 นายอำเภอวัฒนานคร m27050001@dopa.go.th Chief District Officer
2041 หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนและบัตรอำเภอวัฒนานคร m27050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2042 นายอำเภออรัญประเทศ m27060001@dopa.go.th Chief District Officer
2043 หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนและบัตรอำเภออรัญประเทศ m27060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2044 นายอำเภอเขาฉกรรจ์ m27070001@dopa.go.th Chief District Officer
2045 นายอำเภอโคกสูง m27080001@dopa.go.th Chief District Officer
2046 นายอำเภอวังสมบูรณ์ m27090001@dopa.go.th Chief District Officer
2047 ปลัดเทศบาลตำบลอรัญประเทศ m27980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2048 ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว m27990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2049 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสระแก้ว m27990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2050 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี m17000001@dopa.go.th Governor
2051 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี m17001001@dopa.go.th Vice Governor
2052 ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี m17000010@dopa.go.th Deputy Governor
2053 จ่าจังหวัดสิงห์บุรี m17000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2054 ป้องกันจังหวัดสิงห์บุรี m17000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2055 ผู้ตรวจการส่งท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี m17000013@dopa.go.th General Inspectors 
2056 เสมียนตราจังหวัดสิงห์บุรี m17000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2057 นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี m17010001@dopa.go.th Chief District Officer
2058 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสิงห์บุรี m17010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2059 นายอำเภอบางระจัน m17020001@dopa.go.th Chief District Officer
2060 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางระจัน m17020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2061 นายอำเภอค่ายบางระจัน m17030001@dopa.go.th Chief District Officer
2062 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอค่ายบางระจัน m17030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2063 นายอำเภอพรหมบุรี m17040001@dopa.go.th Chief District Officer
2064 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพรหมบุรี m17040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2065 นายอำเภอท่าช้าง m17050001@dopa.go.th Chief District Officer
2066 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าช้าง m17050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2067 นายอำเภออินทร์บุรี m17060001@dopa.go.th Chief District Officer
2068 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภออินทร์บุรี m17060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2069 ปลัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี m17990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2070 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสิงห์บุรี m17990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2071 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย m64000001@dopa.go.th Governor
2072 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย m64001001@dopa.go.th Vice Governor
2073 ปลัดจังหวัดสุโขทัย m64000010@dopa.go.th Deputy Governor
2074 จ่าจังหวัดสุโขทัย m64000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2075 ป้องกันจังหวัดสุโขทัย m64000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2076 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย m64000013@dopa.go.th General Inspectors 
2077 เสมียนตราจังหวัดสุโขทัย m64000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2078 นายอำเภอเมืองสุโขทัย m64010001@dopa.go.th Chief District Officer
2079 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสุโขทัย m64010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2080 นายอำเภอบ้านด่านลานหอย m64020001@dopa.go.th Chief District Officer
2081 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านด่านลานหอย m64020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2082 นายอำเภอคีรีมาศ m64030001@dopa.go.th Chief District Officer
2083 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคีรีมาศ m64030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2084 นายอำเภอกงไกรลาศ m64040001@dopa.go.th Chief District Officer
2085 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกงไกรลาศ m64040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2086 นายอำเภอศรีสัชนาลัย m64050001@dopa.go.th Chief District Officer
2087 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีสัชนาลัย m64050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2088 นายอำเภอศรีสำโรง m64060001@dopa.go.th Chief District Officer
2089 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีสำโรง m64060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2090 นายอำเภอสวรรคโลก m64070001@dopa.go.th Chief District Officer
2091 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสวรรคโลก m64070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2092 นายอำเภอศรีนคร m64080001@dopa.go.th Chief District Officer
2093 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีนคร m64080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2094 นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม m64090001@dopa.go.th Chief District Officer
2095 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม m64090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2096 ปลัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก m64980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2097 ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี m64990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2098 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี m64990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2099 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี m72000001@dopa.go.th Governor
2100 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี m72001001@dopa.go.th Vice Governor
2101 ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี m72000010@dopa.go.th Deputy Governor
2102 จ่าจังหวัดสุพรรณบุรี m72000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2103 ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี m72000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2104 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี m72000013@dopa.go.th General Inspectors 
2105 เสมียนตราจังหวัดสุพรรณบุรี m72000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2106 นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี m72010001@dopa.go.th Chief District Officer
2107 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี m72010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2108 นายอำเภอเดิมบางนางบวช m72020001@dopa.go.th Chief District Officer
2109 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเดิมบางนางบวช m72020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2110 นายอำเภอด่านช้าง m72030001@dopa.go.th Chief District Officer
2111 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอด่านช้าง m72030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2112 นายอำเภอบางปลาม้า m72040001@dopa.go.th Chief District Officer
2113 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางปลาม้า m72040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2114 นายอำเภอศรีประจันต์ m72050001@dopa.go.th Chief District Officer
2115 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีประจันต์ m72050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2116 นายอำเภอดอนเจดีย์ m72060001@dopa.go.th Chief District Officer
2117 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดอนเจดีย์ m72060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2118 นายอำเภอสองพี่น้อง m72070001@dopa.go.th Chief District Officer
2119 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสองพี่น้อง m72070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2120 นายอำเภอสามชุก m72080001@dopa.go.th Chief District Officer
2121 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสามชุก m72080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2122 นายอำเภออู่ทอง m72090001@dopa.go.th Chief District Officer
2123 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภออู่ทอง m72090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2124 นายอำเภอหนองหญ้าไซ m72100001@dopa.go.th Chief District Officer
2125 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองหญ้าไซ m72100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2126 ปลัดเทศบาลตำบลสองพี่น้อง m72980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2127 ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี m72990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2128 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี m72990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2129 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี m84000001@dopa.go.th Governor
2130 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี m84001001@dopa.go.th Vice Governor
2131 ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี m84000010@dopa.go.th Deputy Governor
2132 จ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี m84000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2133 ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี m84000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2134 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี m84000013@dopa.go.th General Inspectors 
2135 เสมียนตราจังหวัดสุราษฎร์ธานี m84000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2136 นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี m84010001@dopa.go.th Chief District Officer
2137 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี m84010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2138 นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ m84020001@dopa.go.th Chief District Officer
2139 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ m84020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2140 นายอำเภอดอนสัก m84030001@dopa.go.th Chief District Officer
2141 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดอนสัก m84030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2142 นายอำเภอเกาะสมุย m84040001@dopa.go.th Chief District Officer
2143 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเกาะสมุย m84040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2144 นายอำเภอเกาะพะงัน m84050001@dopa.go.th Chief District Officer
2145 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเกาะพะงัน m84050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2146 นายอำเภอไชยา m84060001@dopa.go.th Chief District Officer
2147 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอไชยา m84060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2148 นายอำเภอท่าชนะ m84070001@dopa.go.th Chief District Officer
2149 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าชนะ m84070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2150 นายอำเภอคีรีรัฐนิคม m84080001@dopa.go.th Chief District Officer
2151 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคีรีรัฐนิคม m84080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2152 นายอำเภอบ้านตาขุน m84090001@dopa.go.th Chief District Officer
2153 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านตาขุน m84090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2154 นายอำเภอพนม m84100001@dopa.go.th Chief District Officer
2155 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพนม m84100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2156 นายอำเภอท่าฉาง m84110001@dopa.go.th Chief District Officer
2157 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าฉาง m84110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2158 นายอำเภอบ้านนาสาร m84120001@dopa.go.th Chief District Officer
2159 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านนาสาร m84120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2160 นายอำเภอบ้านนาเดิม m84130001@dopa.go.th Chief District Officer
2161 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านนาเดิม m84130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2162 นายอำเภอเคียนซา m84140001@dopa.go.th Chief District Officer
2163 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเคียนซา m84140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2164 นายอำเภอเวียงสระ m84150001@dopa.go.th Chief District Officer
2165 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเวียงสระ m84150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2166 นายอำเภอพระแสง m84160001@dopa.go.th Chief District Officer
2167 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพระแสง m84160010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2168 นายอำเภอพุนพิน m84170001@dopa.go.th Chief District Officer
2169 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพุนพิน m84170010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2170 นายอำเภอชัยบุรี m84180001@dopa.go.th Chief District Officer
2171 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชัยบุรี m84180010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2172 นายอำเภอวิภาวดี m84190001@dopa.go.th Chief District Officer
2173 ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม m84970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2174 ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร m84980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2175 ปลัดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี m84990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2176 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี m84990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2177 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ m32000001@dopa.go.th Governor
2178 เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ m32001001@dopa.go.th Vice Governor
2179 ปลัดจังหวัดสุรินทร์ m32000010@dopa.go.th Deputy Governor
2180 จ่าจังหวัดสุรินทร์ m32000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2181 ป้องกันจังหวัดสุรินทร์ m32000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2182 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ m32000013@dopa.go.th General Inspectors 
2183 เสมียนตราจังหวัดสุรินทร์ m32000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2184 นายอำเภอเมืองสุรินทร์ m32010001@dopa.go.th Chief District Officer
2185 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสุรินทร์ m32010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2186 นายอำเภอชุมพลบุรี m32020001@dopa.go.th Chief District Officer
2187 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชุมพลบุรี m32020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2188 นายอำเภอท่าตูม m32030001@dopa.go.th Chief District Officer
2189 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าตูม m32030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2190 นายอำเภอจอมพระ m32040001@dopa.go.th Chief District Officer
2191 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจอมพระ m32040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2192 นายอำเภอปราสาท m32050001@dopa.go.th Chief District Officer
2193 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปราสาท m32050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2194 นายอำเภอกาบเชิงÒ m32060001@dopa.go.th Chief District Officer
2195 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกาบเชิง m32060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2196 นายอำเภอรัตนบุรี m32070001@dopa.go.th Chief District Officer
2197 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอรัตนบุรี m32070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2198 นายอำเภอสนม m32080001@dopa.go.th Chief District Officer
2199 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสนม m32080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2200 นายอำเภอศรีขรภูมิ m32090001@dopa.go.th Chief District Officer
2201 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีขรภูมิ m32090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2202 นายอำเภอสังขะ m32100001@dopa.go.th Chief District Officer
2203 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสังขะ m32100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2204 นายอำเภอลำดวน m32110001@dopa.go.th Chief District Officer
2205 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลำดวน m32110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2206 นายอำเภอสำโรงทาบ m32120001@dopa.go.th Chief District Officer
2207 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสำโรงทาบ m32120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2208 นายอำเภอบัวเชด m32130001@dopa.go.th Chief District Officer
2209 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบัวเชด m32130010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2210 นายอำเภอพนมดงรัก m32140001@dopa.go.th Chief District Officer
2211 นายอำเภอศรีณรงค์ m32150001@dopa.go.th Chief District Officer
2212 นายอำเภอเขวาสินรินทร์ m32160001@dopa.go.th Chief District Officer
2213 นายอำเภอโนนนารายณ์ m32170001@dopa.go.th Chief District Officer
2214 ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ m32990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2215 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสุรินทร์ m32990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2216 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย m43000001@dopa.go.th Governor
2217 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย m43001001@dopa.go.th Vice Governor
2218 ปลัดจังหวัดหนองคาย m43000010@dopa.go.th Deputy Governor
2219 จ่าจังหวัดหนองคาย m43000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2220 ป้องกันจังหวัดหนองคาย m43000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2221 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย m43000013@dopa.go.th General Inspectors 
2222 เสมียนตราจังหวัดหนองคาย m43000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2223 นายอำเภอเมืองหนองคาย m43010001@dopa.go.th Chief District Officer
2224 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองหนองคาย m43010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2225 นายอำเภอท่าบ่อ m43020001@dopa.go.th Chief District Officer
2226 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าบ่อ m43020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2227 นายอำเภอบึงกาฬ m43030001@dopa.go.th Chief District Officer
2228 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบึงกาฬ m43030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2229 นายอำเภอพรเจริญ m43040001@dopa.go.th Chief District Officer
2230 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพรเจริญ m43040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2231 นายอำเภอโพนพิสัย m43050001@dopa.go.th Chief District Officer
2232 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพนพิสัย m43050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2233 นายอำเภอโซ่พิสัย m43060001@dopa.go.th Chief District Officer
2234 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโซ่พิสัย m43060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2235 นายอำเภอศรีเชียงใหม่ m43070001@dopa.go.th Chief District Officer
2236 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีเชียงใหม่ m43070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2237 นายอำเภอสังคม m43080001@dopa.go.th Chief District Officer
2238 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสังคม m43080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2239 นายอำเภอเซกา m43090001@dopa.go.th Chief District Officer
2240 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเซกา m43090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2241 นายอำเภอปากคาด m43100001@dopa.go.th Chief District Officer
2242 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปากคาด m43100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2243 นายอำเภอบึงโขงหลง m43110001@dopa.go.th Chief District Officer
2244 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบึงโขงหลง m43110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2245 นายอำเภอศรีวิไล m43120001@dopa.go.th Chief District Officer
2246 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีวิไล m43120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2247 นายอำเภอบุ่งคล้า m43130001@dopa.go.th Chief District Officer
2248 นายอำเภอสระใคร m43140001@dopa.go.th Chief District Officer
2249 นายอำเภอเฝ้าไร่ m43150001@dopa.go.th Chief District Officer
2250 นายอำเภอรัตนวาปี m43160001@dopa.go.th Chief District Officer
2251 นายอำเภอโพธิ์ตาก m43170001@dopa.go.th Chief District Officer
2252 ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย m43990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2253 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองหนองคาย m43990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2254 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู m39000001@dopa.go.th Governor
2255 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู m39001001@dopa.go.th Vice Governor
2256 ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู m39000010@dopa.go.th Deputy Governor
2257 จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู m39000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2258 ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู m39000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2259 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู m39000013@dopa.go.th General Inspectors 
2260 เสมียนตราจังหวัดหนองบัวลำภู m39000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2261 นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู m39010001@dopa.go.th Chief District Officer
2262 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู m39010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2263 นายอำเภอนากลาง m39020001@dopa.go.th Chief District Officer
2264 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนากลาง m39020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2265 นายอำเภอโนนสัง m39030001@dopa.go.th Chief District Officer
2266 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโนนสัง m39030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2267 นายอำเภอศรีบุญเรือง m39040001@dopa.go.th Chief District Officer
2268 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีบุญเรือง m39040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2269 นายอำเภอสุวรรณคูหา m39050001@dopa.go.th Chief District Officer
2270 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสุวรรณคูหา m39050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2271 นายอำเภอนาวัง m39060001@dopa.go.th Chief District Officer
2272 ปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู m39990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2273 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง m15000001@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2274 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง m15001001@dopa.go.th Governor
2275 ปลัดจังหวัดอ่างทอง m15000010@dopa.go.th Vice Governor
2276 จ่าจังหวัดอ่างทอง m15000011@dopa.go.th Deputy Governor
2277 ป้องกันจังหวัดอ่างทอง m15000012@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2278 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง m15000013@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2279 เสมียนตราจังหวัดอ่างทอง m15000014@dopa.go.th General Inspectors 
2280 นายอำเภอเมืองอ่างทอง m15010001@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2281 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองอ่างทอง m15010010@dopa.go.th Chief District Officer
2282 นายอำเภอไชโย m15020001@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2283 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอไชโย m15020010@dopa.go.th Chief District Officer
2284 นายอำเภอป่าโมก m15030001@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2285 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอป่าโมก m15030010@dopa.go.th Chief District Officer
2286 นายอำเภอโพธิ์ทอง m15040001@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2287 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพธิ์ทอง m15040010@dopa.go.th Chief District Officer
2288 นายอำเภอแสวงหา m15050001@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2289 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแสวงหา m15050010@dopa.go.th Chief District Officer
2290 นายอำเภอวิเศษไชยชาญ m15060001@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2291 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวิเศษไชยชาญ m15060010@dopa.go.th Chief District Officer
2292 นายอำเภอสามโก้ m15070001@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2293 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสามโก้ m15070010@dopa.go.th Chief District Officer
2294 ปลัดเทศบาลตำบลป่าโมก m15980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2295 ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง m15990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2296 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองอ่างทอง m15990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2297 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี m41000001@dopa.go.th Governor
2298 เลขาผู้ว่าราชการการจังหวัดอุดรธานี m41001001@dopa.go.th Vice Governor
2299 ปลัดจังหวัดอุดรธานี m41000010@dopa.go.th Deputy Governor
2300 จ่าจังหวัดอุดรธานี m41000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2301 ป้องกันจังหวัดอุดรธานี m41000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2302 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี m41000013@dopa.go.th General Inspectors 
2303 เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี m41000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2304 นายอำเภอเมืองอุดรธานี m41010001@dopa.go.th Chief District Officer
2305 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองอุดรธานี m41010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2306 นายอำเภอกุดจับ m41020001@dopa.go.th Chief District Officer
2307 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกุดจับ m41020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2308 นายอำเภอหนองวัวซอ m41030001@dopa.go.th Chief District Officer
2309 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองวัวซอ m41030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2310 นายอำเภอกุมภวาปี m41040001@dopa.go.th Chief District Officer
2311 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกุมภวาปี m41040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2312 นายอำเภอโนนสะอาด m41050001@dopa.go.th Chief District Officer
2313 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโนนสะอาด m41050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2314 นายอำเภอหนองหาน m41060001@dopa.go.th Chief District Officer
2315 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองหาน m41060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2316 นายอำเภอทุ่งฝน m41070001@dopa.go.th Chief District Officer
2317 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทุ่งฝน m41070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2318 นายอำเภอไชยวาน m41080001@dopa.go.th Chief District Officer
2319 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอไชยวาน m41080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2320 นายอำเภอศรีธาตุ m41090001@dopa.go.th Chief District Officer
2321 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีธาตุ m41090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2322 นายอำเภอวังสามหมอ m41100001@dopa.go.th Chief District Officer
2323 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังสามหมอ m41100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2324 นายอำเภอบ้านดุง m41110001@dopa.go.th Chief District Officer
2325 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านดุง m41110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2326 นายอำเภอบ้านผือ m41170001@dopa.go.th Chief District Officer
2327 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านผือ m41170010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2328 นายอำเภอน้ำโสม m41180001@dopa.go.th Chief District Officer
2329 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอน้ำโสม m41180010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2330 นายอำเภอเพ็ญ m41190001@dopa.go.th Chief District Officer
2331 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเพ็ญ m41190010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2332 นายอำเภอสร้างคอม m41200001@dopa.go.th Chief District Officer
2333 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสร้างคอม m41200010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2334 นายอำเภอหนองแสง m41210001@dopa.go.th Chief District Officer
2335 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองแสง m41210010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2336 นายอำเภอนายูง m41220001@dopa.go.th Chief District Officer
2337 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนายูง m41220010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2338 นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ m41230001@dopa.go.th Chief District Officer
2339 นายอำเภอกู่แก้ว m41240001@dopa.go.th Chief District Officer
2340 นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม m41250001@dopa.go.th Chief District Officer
2341 ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี m41990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2342 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลนครอุดรธานี m41990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2343 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ m53000001@dopa.go.th Governor
2344 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ m53001001@dopa.go.th Vice Governor
2345 ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ m53000010@dopa.go.th Deputy Governor
2346 จ่าจังหวัดอุตรดิตถ์ m53000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2347 ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ m53000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2348 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ m53000013@dopa.go.th General Inspectors 
2349 เสมียนตราจังหวัดอุตรดิตถ์ m53000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2350 นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ m53010001@dopa.go.th Chief District Officer
2351 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ m53010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2352 นายอำเภอตรอน m53020001@dopa.go.th Chief District Officer
2353 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอตรอน m53020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2354 นายอำเภอท่าปลา m53030001@dopa.go.th Chief District Officer
2355 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอท่าปลา m53030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2356 นายอำเภอน้ำปาด m53040001@dopa.go.th Chief District Officer
2357 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอน้ำปาด m53040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2358 นายอำเภอฟากท่า m53050001@dopa.go.th Chief District Officer
2359 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอฟากท่า m53050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2360 นายอำเภอบ้านโคก m53060001@dopa.go.th Chief District Officer
2361 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านโคก m53060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2362 นายอำเภอพิชัย m53070001@dopa.go.th Chief District Officer
2363 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพิชัย m53070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2364 นายอำเภอลับแล m53080001@dopa.go.th Chief District Officer
2365 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลับแล m53080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2366 นายอำเภอทองแสนขัน m53090001@dopa.go.th Chief District Officer
2367 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทองแสนขัน m53090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2368 ปลัดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ m53980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2369 ปลัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ m53990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2370 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ m53990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2371 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี m61000001@dopa.go.th Governor
2372 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี m61001001@dopa.go.th Vice Governor
2373 ปลัดจังหวัดอุทัยธานี m61000010@dopa.go.th Deputy Governor
2374 จ่าจังหวัดอุทัยธานี m61000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2375 ป้องกันจังหวัดอุทัยธานี m61000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2376 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี m61000013@dopa.go.th General Inspectors 
2377 เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี m61000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2378 นายอำเภอเมืองอุทัยธานี m61010001@dopa.go.th Chief District Officer
2379 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองอุทัยธานี m61010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2380 นายอำเภอทัพทัน m61020001@dopa.go.th Chief District Officer
2381 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทัพทัน m61020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2382 นายอำเภอสว่างอารมณ์ m61030001@dopa.go.th Chief District Officer
2383 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสว่างอารมณ์ m61030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2384 นายอำเภอหนองฉาง m61040001@dopa.go.th Chief District Officer
2385 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองฉาง m61040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2386 นายอำเภอหนองขาหย่าง m61050001@dopa.go.th Chief District Officer
2387 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองขาหย่าง m61050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2388 นายอำเภอบ้านไร่ m61060001@dopa.go.th Chief District Officer
2389 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านไร่ m61060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2390 นายอำเภอลานสัก m61070001@dopa.go.th Chief District Officer
2391 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลานสัก m61070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2392 นายอำเภอห้วยคต m61080001@dopa.go.th Chief District Officer
2393 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอห้วยคต m61080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2394 ปลัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี m61990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2395 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองอุทัยธานี m61990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2396 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี m34000001@dopa.go.th Governor
2397 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี m34001001@dopa.go.th Vice Governor
2398 ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี m34000010@dopa.go.th Deputy Governor
2399 จ่าจังหวัดอุบลราชธานี m34000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2400 ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี m34000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2401 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี m34000013@dopa.go.th General Inspectors 
2402 เสมียนตราจังหวัดอุบลราชธานี m34000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2403 นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี m34010001@dopa.go.th Chief District Officer
2404 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี m34010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2405 นายอำเภอศรีเมืองใหม่ m34020001@dopa.go.th Chief District Officer
2406 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีเมืองใหม่ m34020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2407 นายอำเภอโขงเจียม m34030001@dopa.go.th Chief District Officer
2408 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโขงเจียม m34030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2409 นายอำเภอเขื่องใน m34040001@dopa.go.th Chief District Officer
2410 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขื่องใน m34040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2411 นายอำเภอเขมราฐ m34050001@dopa.go.th Chief District Officer
2412 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขมราฐ m34050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2413 นายอำเภอเดชอุดม m34070001@dopa.go.th Chief District Officer
2414 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเดชอุดม m34070010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2415 นายอำเภอนาจะหลวย m34080001@dopa.go.th Chief District Officer
2416 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาจะหลวย m34080010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2417 นายอำเภอน้ำยืน m34090001@dopa.go.th Chief District Officer
2418 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอน้ำยืน m34090010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2419 นายอำเภอบุณฑริก m34100001@dopa.go.th Chief District Officer
2420 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบุณฑริก m34100010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2421 นายอำเภอตระการพืชผล m34110001@dopa.go.th Chief District Officer
2422 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอตระการพืชผล m34110010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2423 นายอำเภอกุดข้าวปุ้น m34120001@dopa.go.th Chief District Officer
2424 หัวหน้าฝ่ายอำเภอกุดข้าวปุ้น m34120010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2425 นายอำเภอม่วงสามสิบ m34140001@dopa.go.th Chief District Officer
2426 หัวหน้าฝ่ายอำเภอม่วงสามสิบ m34140010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2427 นายอำเภอวารินชำราบ m34150001@dopa.go.th Chief District Officer
2428 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวารินชำราบ m34150010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2429 นายอำเภอพิบูลมังสาหาร m34190001@dopa.go.th Chief District Officer
2430 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพิบูลมังสาหาร m34190010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2431 นายอำเภอตาลสุม m34200001@dopa.go.th Chief District Officer
2432 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอตาลสุม m34200010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2433 นายอำเภอโพธิ์ไทร m34210001@dopa.go.th Chief District Officer
2434 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพธิ์ไทร m34210010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2435 นายอำเภอสำโรง m34220001@dopa.go.th Chief District Officer
2436 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสำโรง m34220010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2437 นายอำเภอดอนมดแดง m34240001@dopa.go.th Chief District Officer
2438 นายอำเภอสิรินธร m34250001@dopa.go.th Chief District Officer
2439 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสิรินธร m34250010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2440 นายอำเภอทุ่งศรีอุดม m34260001@dopa.go.th Chief District Officer
2441 นายอำเภอนาเยีย m34290001@dopa.go.th Chief District Officer
2442 นายอำเภอนาตาล m34300001@dopa.go.th Chief District Officer
2443 นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก m34310001@dopa.go.th Chief District Officer
2444 นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ m34320001@dopa.go.th Chief District Officer
2445 นายอำเภอน้ำขุ่น m34330001@dopa.go.th Chief District Officer
2446 ปลัดเทศบาลพิบูลมังสาหาร m34970001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2447 ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ m34980001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2448 ปลัดเทศบาลเมืองอุบลราชธานี m34990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2449 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองอุบลราชธานี m34990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2450 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ m37000001@dopa.go.th Governor
2451 เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ m37001001@dopa.go.th Vice Governor
2452 ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ m37000010@dopa.go.th Deputy Governor
2453 จ่าจังหวัดอำนาจเจริญ m37000011@dopa.go.th Chief Of Provincial Administration Group
2454 ป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญ m37000012@dopa.go.th Chief Of Security Affairs Group
2455 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ m37000013@dopa.go.th General Inspectors 
2456 เสมียนตราจังหวัดอำนาจเจริญ m37000014@dopa.go.th Chief Of Finance And Accounting Group
2457 นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ m37010001@dopa.go.th Chief District Officer
2458 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ m37010010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2459 นายอำเภอชานุมาน m37020001@dopa.go.th Chief District Officer
2460 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชานุมาน m37020010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2461 นายอำเภอปทุมราชวงศา m37030001@dopa.go.th Chief District Officer
2462 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปทุมราชวงศา m37030010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2463 นายอำเภอพนา m37040001@dopa.go.th Chief District Officer
2464 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพนา m37040010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2465 นายอำเภอเสนางคนิคม m37050001@dopa.go.th Chief District Officer
2466 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเสนางคนิคม m37050010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2467 นายอำเภอหัวตะพาน m37060001@dopa.go.th Chief District Officer
2468 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหัวตะพาน m37060010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section
2469 นายอำเภอลืออำนาจ m37070001@dopa.go.th Chief District Officer
2470 ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ m37990001@dopa.go.th Clerk Of a Municipality
2471 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ m37990010@dopa.go.th Chief Of Registration And Identification Card Section Of a Municipality
2472 ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเบียน m66000010@dopa.go.th Deputy Governor
2473 ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 m03075001@dopa.go.th Order Maintenance Division 2
2474 ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 m03076001@dopa.go.th Order Maintenance Division 3
2475 กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ m03050010@dopa.go.th StrategicPlanGroup
  ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร  
2476 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอปางศิลาทอง m62090010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section of Pang Sila Thong
2477 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบึงสามัคคี m62100010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section of Bueng Samakkhi
2478 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโกสัมพีนคร m62110010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section of Kosamphi Nakhon
2479 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอซำสูง m40210010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section of Sam Sung
2480 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย m40220010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section of Khok Pho Chai
2481 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองนาคำ m40230010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section of Nong Na Kham
2482 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านแฮด m40240010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section of Ban Haet
2483 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโนนศิลา m40250010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section of Non Sila
2484 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนายายอาม m22090010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section of Na Yai Am
2485 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ m22100010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section of Khao Khitchakut
2486 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคลองเขื่อน m24110010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2487 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเกาะจันทร์ m20110010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2488 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองมะโมง m18070010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2489 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเนินขาม m18080010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2490 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเนินสง่า m36150010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2491 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอซับใหญ่ m36160010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2492 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง m57170010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2493 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดอยหลวง m57180010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2494 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่ออน m50230010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2495 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดอยหล่อ m50240010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2496 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหาดสำราญ m92100010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2497 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเกาะกูด m23060010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2498 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเกาะช้าง m23070010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2499 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังเจ้า m63090010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2500 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาทม m48110010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2501 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังยาง m48120010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2502 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเทพารักษ์ m30260010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2503 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองยาง m30270010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2504 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพระทองคำ m30280010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2505 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลำทะเมนชัย m30290010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2506 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบัวลาย m30300010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2507 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสีดา m30310010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2508 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพระพรหม m80200010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2509 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนบพิตำ m80210010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2510 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอช้างกลาง m80220010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2511 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่วงก์ m60130010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2512 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่เปิน m60140010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2513 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชุมตาบง m60150010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2514 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสองแคว m55130010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2515 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภูเพียง m55140010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2516 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชำนิ m31180010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2517 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ m31190010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2518 ปลัดอำเภอผู้เป็หนัวหน้ากิ่งอำเภอโนนดินแดง m31200010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2519 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านด่าน m31210010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2520 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแดนดง m31220010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2521 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสามร้อยยอด m77080010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2522 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีนครินทร์ m93110010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2523 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสากเหล็ก m66090010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2524 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบึงนาราง m66100010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2525 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดงเจริญ m66110010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2526 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภูชาง m56080010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2527 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภูกามยาว m56090010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2528 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกุดรัง m44120010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2529 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอชื่นชม m44130010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2530 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกาบัง m95070010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2531 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกรงปินัง m95080010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2532 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอไทยเจริญ m35090010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2533 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเชียงขวัญ m45180010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2534 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองฮี m45190010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2535 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทุ่งเขาหลวง m45200010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2536 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสุขสำราญ m85050010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2537 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขาชะเมา m21070010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2538 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนิคมพัฒนา m21080010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2539 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านคา m70100010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2540 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเวียงหนองล่อง m51080010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2541 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเอราวัณ m42130010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2542 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองหิน m42140010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2543 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองจันทร์ m33180010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2544 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพยุห์ m33200010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2545 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ m33210010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2546 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศิลาลาด m33220010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2547 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพนนาแก้ว m47170010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2548 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภูพาน m47180010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2549 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอคลองหอยโข่ง m90160010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2550 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอมะนัง m91070010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2551 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางเสาธง m11060010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2552 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขาฉกรรจ์ m27070010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2553 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโคกสูง m27080010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2554 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวังสมบูรณ์ m27090010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2555 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวิภาวดี m84190010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2556 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพนมดงรัก m32140010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2557 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอศรีณรงค์ m32150010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2558 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเขวาสินรินทร์ m32160010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2559 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโนนนารายณ์ m32170010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2560 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบุ่งคล้า m43130010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2561 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสระใคร m43140010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2562 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเฝ้าไร่ m43150010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2563 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอรัตนวาปี m43160010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2564 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอโพธิ์ตาก m43170010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2565 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาวัง m39060010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2566 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ m41230010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2567 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกู่แก้ว m41240010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2568 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอประจักษ์ศิลปาคม m41250010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2569 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดอนมดแดง m34240010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2570 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอทุ่งศรีอุดม m34260010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2571 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาเยีย m34290010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2572 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาตาล m34300010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2573 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก m34310010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2574 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ m34320010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2575 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอน้ำขุ่น m34330010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
2576 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลืออำนาจ m37070010@dopa.go.th Chief  Registration And Identification Card Section 
ข้อมูลเสมียนตราอำเภอ  
2577 เสมียนตราอำเภอเมืองสมุทรปราการ m11010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2578 เสมียนตราอำเภอบางบ่อ m11020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2579 เสมียนตราอำเภอบางพลี m11030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2580 เสมียนตราอำเภอพระประแดง m11040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2581 เสมียนตราอำเภอพระสมุทรเจดีย์ m11050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2582 เสมียนตราอำเภอบางเสาธง m11060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2583 เสมียนตราอำเภอเมืองนนทบุรี m12010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2584 เสมียนตราอำเภอบางกรวย m12020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2585 เสมียนตราอำเภอบางใหญ่ m12030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2586 เสมียนตราอำเภอบางบัวทอง m12040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2587 เสมียนตราอำเภอไทรน้อย m12050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2588 เสมียนตราอำเภอปากเกร็ด m12060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2589 เสมียนตราอำเภอเมืองปทุมธานี m13010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2590 เสมียนตราอำเภอคลองหลวง m13020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2591 เสมียนตราอำเภอธัญบุรี m13030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2592 เสมียนตราอำเภอหนองเสือ m13040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2593 เสมียนตราอำเภอลาดหลุมแก้ว m13050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2594 เสมียนตราอำเภอลำลูกกา m13060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2595 เสมียนตราอำเภอสามโคก m13070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2596 เสมียนตราอำเภอพระนครศรีอยุธยา m14010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2597 เสมียนตราอำเภอท่าเรือ m14020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2598 เสมียนตราอำเภอนครหลวง m14030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2599 เสมียนตราอำเภอบางไทร m14040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2600 เสมียนตราอำเภอบางบาล m14050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2601 เสมียนตราอำเภอบางปะอิน m14060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2602 เสมียนตราอำเภอบางปะหัน m14070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2603 เสมียนตราอำเภอผักไห่ m14080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2604 เสมียนตราอำเภอภาชี m14090014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2605 เสมียนตราอำเภอลาดบัวหลวง m14100014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2606 เสมียนตราอำเภอวังน้อย m14110014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2607 เสมียนตราอำเภอเสนา m14120014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2608 เสมียนตราอำเภอบางซ้าย m14130014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2609 เสมียนตราอำเภออุทัย m14140014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2610 เสมียนตราอำเภอมหาราช m14150014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2611 เสมียนตราอำเภอบ้านแพรก m14160014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2612 เสมียนตราอำเภอเมืองอ่างทอง m15010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2613 เสมียนตราอำเภอไชโย m15020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2614 เสมียนตราอำเภอป่าโมก m15030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2615 เสมียนตราอำเภอโพธิ์ทอง m15040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2616 เสมียนตราอำเภอแสวงหา m15050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2617 เสมียนตราอำเภอวิเศษชัยชาญ m15060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2618 เสมียนตราอำเภอสามโก้ m15070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2619 เสมียนตราอำเภอเมืองลพบุรี m16010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2620 เสมียนตราอำเภอพัฒนานิคม m16020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2621 เสมียนตราอำเภอโคกสำโรง m16030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2622 เสมียนตราอำเภอชัยบาดาล m16040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2623 เสมียนตราอำเภอท่าวุ้ง m16050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2624 เสมียนตราอำเภอบ้านหมี่ m16060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2625 เสมียนตราอำเภอท่าหลวง m16070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2626 เสมียนตราอำเภอสระโบสถ์ m16080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2627 เสมียนตราอำเภอโคกเจริญ m16090014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2628 เสมียนตราอำเภอลำสนธิ m16100014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2629 เสมียนตราอำเภอหนองม่วง m16110014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2630 เสมียนตราอำเภอเมืองสิงห์บุรี m17010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2631 เสมียนตราอำเภอบางระจัน m17020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2632 เสมียนตราอำเภอค่ายบางระจัน m17030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2633 เสมียนตราอำเภอพรหมบุรี m17040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2634 เสมียนตราอำเภอท่าช้าง m17050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2635 เสมียนตราอำเภออินทร์บุรี m17060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2636 เสมียนตราอำเภอเมืองชัยนาท m18010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2637 เสมียนตราอำเภอมโนรมย์ m18020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2638 เสมียนตราอำเภอวัดสิงห์ m18030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2639 เสมียนตราอำเภอสรรพยา m18040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2640 เสมียนตราอำเภอสรรคบุรี m18050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2641 เสมียนตราอำเภอหันคา m18060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2642 เสมียนตราอำเภอหนองมะโมง m18070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2643 เสมียนตราอำเภอเนินขาม m18080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2644 เสมียนตราอำเภอเมืองสระบุรี m19010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2645 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย m19020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2646 เสมียนตราอำเภอหนองแค m19030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2647 เสมียนตราอำเภอวิหารแดง m19040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2648 เสมียนตราอำเภอหนองแซง m19050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2649 เสมียนตราอำเภอบ้านหมอ m19060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2650 เสมียนตราอำเภอดอนพุด m19070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2651 เสมียนตราอำเภอหนองโดน m19080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2652 เสมียนตราอำเภอพระพุทธบาท m19090014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2653 เสมียนตราอำเภอเสาไห้ m19100014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2654 เสมียนตราอำเภอมวกเหล็ก m19110014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2655 เสมียนตราอำเภอวังม่วง m19120014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2656 เสมียนตราอำเภอเฉลิมพระเกียรติ m19130014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2657 เสมียนตราอำเภอเมืองชลบุรี m20010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2658 เสมียนตราอำเภอบ้านบึง m20020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2659 เสมียนตราอำเภอหนองใหญ่ m20030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2660 เสมียนตราอำเภอบางละมุง m20040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2661 เสมียนตราอำเภอพานทอง m20050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2662 เสมียนตราอำเภอพนัสนิคม m20060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2663 เสมียนตราอำเภอศรีราชา m20070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2664 เสมียนตราอำเภอเกาะสีชัง m20080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2665 เสมียนตราอำเภอสัตหีบ m20090014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2666 เสมียนตราอำเภอบ่อทอง m20100014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2667 เสมียนตราอำเภอเกาะจันทร์ m20110014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2668 เสมียนตราอำเภอเมืองระยอง m21010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2669 เสมียนตราอำเภอบ้านฉาง m21020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2670 เสมียนตราอำเภอแกลง m21030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2671 เสมียนตราอำเภอวังจันทร์ m21040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2672 เสมียนตราอำเภอบ้านค่าย m21050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2673 เสมียนตราอำเภอปลวกแดง m21060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2674 เสมียนตราอำเภอเขาชะเมา m21070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2675 เสมียนตราอำเภอนิคมพัฒนา m21080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2676 เสมียนตราอำเภอเมืองจันทบุรี m22010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2677 เสมียนตราอำเภอขลุง m22020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2678 เสมียนตราอำเภอท่าใหม่ m22030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2679 เสมียนตราอำเภอโป่งน้ำร้อน m22040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2680 เสมียนตราอำเภอมะขาม m22050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2681 เสมียนตราอำเภอแหลมสิงห์ m22060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2682 เสมียนตราอำเภอสอยดาว m22070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2683 เสมียนตราอำเภอแก่งหางแมว m22080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2684 เสมียนตราอำเภอนายายอาม m22090014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2685 เสมียนตราอำเภอเขาคิชฌกูฏ m22100014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2686 เสมียนตราอำเภอเมืองตราด m23010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2687 เสมียนตราอำเภอคลองใหญ่ m23020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2688 เสมียนตราอำเภอเขาสมิง m23030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2689 เสมียนตราอำเภอบ่อไร่ m23040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2690 เสมียนตราอำเภอแหลมงอบ m23050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2691 เสมียนตราอำเภอเกาะกูด m23060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2692 เสมียนตราอำเภอเกาะช้าง m23070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2693 เสมียนตราอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา m24010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2694 เสมียนตราอำเภอบางคล้า m24020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2695 เสมียนตราอำเภอบางน้ำเปรี้ยว m24030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2696 เสมียนตราอำเภอบางปะกง m24040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2697 เสมียนตราอำเภอบ้านโพธิ์ m24050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2698 เสมียนตราอำเภอพนมสารคาม m24060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2699 เสมียนตราอำเภอราชสาส์น m24070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2700 เสมียนตราอำเภอสนามชัยเขต m24080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2701 เสมียนตราอำเภอแปลงยาว m24090014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2702 เสมียนตราอำเภอท่าตะเกียบ m24100014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2703 เสมียนตราอำเภอคลองเขื่อน m24110014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2704 เสมียนตราอำเภอเมืองปราจีนบุรี m25010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2705 เสมียนตราอำเภอกบินทร์บุรี m25020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2706 เสมียนตราอำเภอนาดี m25030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2707 เสมียนตราอำเภอบ้านสร้าง m25060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2708 เสมียนตราอำเภอประจันตคาม m25070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2709 เสมียนตราอำเภอศรีมหาโพธิ m25080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2710 เสมียนตราอำเภอศรีมโหสถ m25090014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2711 เสมียนตราอำเภอเมืองนครนายก m26010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2712 เสมียนตราอำเภอปากพลี m26020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2713 เสมียนตราอำเภอบ้านนา m26030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2714 เสมียนตราอำเภอองครักษ์ m26040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2715 เสมียนตราอำเภอเมืองสระแก้ว m27010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2716 เสมียนตราอำเภอคลองหาด m27020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2717 เสมียนตราอำเภอตาพระยา m27030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2718 เสมียนตราอำเภอวังน้ำเย็น m27040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2719 เสมียนตราอำเภอวัฒนานคร m27050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2720 เสมียนตราอำเภออรัญประเทศ m27060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2721 เสมียนตราอำเภอเขาฉกรรจ์ m27070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2722 เสมียนตราอำเภอโคกสูง m27080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2723 เสมียนตราอำเภอวังสมบูรณ์ m27090014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2724 เสมียนตราอำเภอเมืองนครราชสีมา m30010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2725 เสมียนตราอำเภอครบุรี m30020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2726 เสมียนตราอำเภอเสิงสาง m30030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2727 เสมียนตราอำเภอคง m30040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2728 เสมียนตราอำเภอบ้านเหลื่อม m30050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2729 เสมียนตราอำเภอจักราช m30060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2730 เสมียนตราอำเภอโชคชัย m30070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2731 เสมียนตราอำเภอด่านขุนทด m30080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2732 เสมียนตราอำเภอโนนไทย m30090014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2733 เสมียนตราอำเภอโนนสูง m30100014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2734 เสมียนตราอำเภอขามสะแกแสง m30110014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2735 เสมียนตราอำเภอบัวใหญ่ m30120014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2736 เสมียนตราอำเภอประทาย m30130014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2737 เสมียนตราอำเภอปักธงชัย m30140014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2738 เสมียนตราอำเภอพิมาย m30150014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2739 เสมียนตราอำเภอห้วยแถลง m30160014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2740 เสมียนตราอำเภอชุมพวง m30170014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2741 เสมียนตราอำเภอสูงเนิน m30180014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2742 เสมียนตราอำเภอขามทะเลสอ m30190014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2743 เสมียนตราอำเภอสีคิ้ว m30200014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2744 เสมียนตราอำเภอปากช่อง m30210014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2745 เสมียนตราอำเภอหนองบุญมาก m30220014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2746 เสมียนตราอำเภอแก้งสนามนาง m30230014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2747 เสมียนตราอำเภอโนนแดง m30240014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2748 เสมียนตราอำเภอวังน้ำเขียว m30250014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2749 เสมียนตราอำเภอเทพารักษ์ m30260014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2750 เสมียนตราอำเภอเมืองยาง m30270014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2751 เสมียนตราอำเภอพระทองคำ m30280014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2752 เสมียนตราอำเภอลำทะเมนชัย m30290014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2753 เสมียนตราอำเภอบัวลาย m30300014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2754 เสมียนตราอำเภอสีดา m30310014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2755 เสมียนตราอำเภอเฉลิมพระเกียรติ m30320014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2756 เสมียนตราอำเภอเมืองบุรีรัมย์ m31010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2757 เสมียนตราอำเภอคูเมือง m31020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2758 เสมียนตราอำเภอกระสัง m31030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2759 เสมียนตราอำเภอนางรอง m31040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2760 เสมียนตราอำเภอหนองกี่ m31050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2761 เสมียนตราอำเภอละหานทราย m31060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2762 เสมียนตราอำเภอประโคนชัย m31070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2763 เสมียนตราอำเภอบ้านกรวด m31080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2764 เสมียนตราอำเภอพุทไธสง m31090014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2765 เสมียนตราอำเภอลำปลายมาศ m31100014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2766 เสมียนตราอำเภอสตึก m31110014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2767 เสมียนตราอำเภอปะคำ m31120014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2768 เสมียนตราอำเภอนาโพธิ์ m31130014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2769 เสมียนตราอำเภอหนองหงส์ m31140014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2770 เสมียนตราอำเภอพลับพลาชัย m31150014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2771 เสมียนตราอำเภอห้วยราช m31160014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2772 เสมียนตราอำเภอโนนสุวรรณ m31170014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2773 เสมียนตราอำเภอชำนิ m31180014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2774 เสมียนตราอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ m31190014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2775 เสมียนตราอำเภอโนนดินแดง m31200014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2776 เสมียนตราอำเภอบ้านด่าน m31210014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2777 เสมียนตราอำเภอแคนดง m31220014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2778 เสมียนตราอำเภอเฉลิมพระเกียรติ m31230014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2779 เสมียนตราอำเภอเมืองสุรินทร์ m32010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2780 เสมียนตราอำเภอชุมพลบุรี m32020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2781 เสมียนตราอำเภอท่าตูม m32030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2782 เสมียนตราอำเภอจอมพระ m32040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2783 เสมียนตราอำเภอปราสาท m32050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2784 เสมียนตราอำเภอกาบเชิง m32060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2785 เสมียนตราอำเภอรัตนบุรี m32070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2786 เสมียนตราอำเภอสนม m32080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2787 เสมียนตราอำเภอศีขรภูมิ m32090014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2788 เสมียนตราอำเภอสังขะ m32100014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2789 เสมียนตราอำเภอลำดวน m32110014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2790 เสมียนตราอำเภอสำโรงทาบ m32120014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2791 เสมียนตราอำเภอบัวเชด m32130014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2792 เสมียนตราอำเภอพนมดงรัก m32140014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2793 เสมียนตราอำเภอศรีณรงค์ m32150014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2794 เสมียนตราอำเภอเขวาสินรินทร์ m32160014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2795 เสมียนตราอำเภอโนนนารายณ์ m32170014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2796 เสมียนตราอำเภอเมืองศรีสะเกษ m33010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2797 เสมียนตราอำเภอยางชุมน้อย m33020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2798 เสมียนตราอำเภอกันทรารมย์ m33030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2799 เสมียนตราอำเภอกันทรลักษ์ m33040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2800 เสมียนตราอำเภอขุขันธ์ m33050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2801 เสมียนตราอำเภอไพรบึง m33060014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2802 เสมียนตราอำเภอปรางค์กู่ m33070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2803 เสมียนตราอำเภอขุนหาญ m33080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2804 เสมียนตราอำเภอราษีไศล m33090014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2805 เสมียนตราอำเภออุทุมพรพิสัย m33100014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2806 เสมียนตราอำเภอบึงบูรพ์ m33110014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2807 เสมียนตราอำเภอห้วยทับทัน m33120014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2808 เสมียนตราอำเภอโนนคูณ m33130014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2809 เสมียนตราอำเภอศรีรัตนะ m33140014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2810 เสมียนตราอำเภอน้ำเกลี้ยง m33150014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2811 เสมียนตราอำเภอวังหิน m33160014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2812 เสมียนตราอำเภอภูสิงห์ m33170014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2813 เสมียนตราอำเภอเมืองจันทร์ m33180014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2814 เสมียนตราอำเภอเบญจลักษ์ m33190014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2815 เสมียนตราอำเภอพยุห์ m33200014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2816 เสมียนตราอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ m33210014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2817 เสมียนตราอำเภอศิลาลาด m33220014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2818 เสมียนตราอำเภอเมืองอุบลราชธานี m34010014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2819 เสมียนตราอำเภอศรีเมืองใหม่ m34020014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2820 เสมียนตราอำเภอโขงเจียม m34030014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2821 เสมียนตราอำเภอเขื่องใน m34040014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2822 เสมียนตราอำเภอเขมราฐ m34050014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2823 เสมียนตราอำเภอเดชอุดม m34070014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2824 เสมียนตราอำเภอนาจะหลวย m34080014@dopa.go.th District Finance and Accounting Officer
2825 เสมียนตราอำเภอน้ำยืน m34090014@dopa.g