ระบบบันทึกผลการดำเนินการตามประกาศและคำสั่งของ คสช. ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย 
 มีปัญหาการใช้งานติดต่อ DOPA Contact Center 02-283-1222 | ศูนย์เฉพาะกิจ มท. 02-226-2105 Hotline 50021
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กรมการปกครอง โทร.02-283-1222